نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش، برخی از ضرب المثل های زبان فارسی را که در آن ها مشکل و نوع برخورد با آن مطرح شده، در چارچوب طرحواره های قدرتی بررسی می کنیم. براساس یافته ها، در ضرب المثل های بررسی شده طرحواره های قدرتی سه امکان دارند: وجود مشکل به مثابة یک سد که نمی توان آن را از سر راه برداشت. در این گونه ضرب المثل ها راهکار یا توصیه ای برای حل مشکل وجود ندارد. دومین امکان این است که مشکل را می توان از طریق ارائة راهکاری پیشنهادی برطرف کرد. وجود مشکل به‌عنوان یک سد که می توان آن را پشت سر گذاشت، سومین امکان است. بررسی های آماری نشان می دهد که امکانات دوم و سوم به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بسامد را در ضرب المثل های بررسی شده داشته اند. در امکان دوم که خود انواعی دارد، ضرب المثل هایی که بیانگر حل مشکل از طریق راه حل مطلوب و مناسب هستند، بیشترین فراوانی را دارند. بسامد امکانات طرحوارة قدرتی در ضرب‌المثل های بررسی شده، رهیافت هایی را دربارة روان شناسی قوم شناسیِ ایرانی ارائه می دهند؛ بدین صورت که تفکر حاکم بر رفتار و منش قوم ایرانی در گذشته و حال این بوده و هست که توصیه می شود خود در برابر سد مشکلات پایداری داشته باشد، برای هر مشکلی در جستجوی راهکار و راه حلی باشد و همچنین سعی کند بهترین راه حل را در مواجهه با مشکل و رفع آن برگزیند. غالب ضرب المثل های بررسی شده گویای این اند که قوم ایرانی، روحیه ای قوی و بالا در برابر مشکلات دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Force Image Schemas in Some Proverbs of Persian Language

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Maryam Fazaeli
  • Shahla Sharifi

چکیده [English]

Some Persian proverbs concern a problem and how to encounter it. The present paper seeks to examine such proverbs. Findings indicate that in the analyzed proverbs, force image schemas have three options. In the first option, a problem is depicted as a barrier that cannot be removed. In these proverbs, there is no recommendation or solution for solving the problem. In the second option, the problem can be solved by providing a proposed solution. And the third one presents a problem as a barrier that can be left behind. Statistical investigations show that in the examined proverbs, the second and third options had the highest and lowest frequencies respectively. In proverbs of the second type, there are proverbs expressing solving problem through desirable and suitable solutions. This group has the highest frequency. In the studied proverbs, the frequency of force image schemas options present insights to Iranian ethnological psychology; the dominant thought in Iranian behaviour and manner had been resistance against problems, search for a solution for any problem and attempt to select the best way for the problem. Most of the studied proverbs indicate that Iranian folk have strong spirits against problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive semantics
  • force image schemas
  • proverbs
  • problem
  • Persian language
CAPTCHA Image