تحلیل رابطه میان تغییر منحنی‌های زیروبمی گفتار و بیان احساس در زبان فارسی با تکیه بر مدل پیوستگی خیزان - افتان

الخاص ویسی؛ بتول علی ن‍ژاد

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل اکوستیکی مشخصه‌های نوایی گفتار و کشف میزان همبستگی آنها با سه احساس اصلی (خشم، غم و شادی) در مقایسه با حالت خنثی و نیز توزیع الگوهای زیر و بمی در آغاز و پایان پاره گفت ها در زبان فارسی می‌پردازد. در این جستار با استناد به مدل پیوستگی خیزان – افتان(RFC) به تحلیل و اندازه گیری پارامترهای اکوستیکی پرداخته و در ...  بیشتر