بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین هسته اسمی فارسی

زهرا لبافان‌خوش؛ علی درزی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  یکی از نکات مهم در نظریّة ساخت گروهی، بررسی سطح فرافکن وابسته‌های مقوله‌های دستوری گوناگون است. مقالة حاضر به بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین اسم براساس نظریّة ایکس- تیره می‌پردازد. در این مقاله نشان می‌دهیم برخلاف ادعای مطرح شده در برخی از تحلیل‌های پیشین (سمیعیان1983 و قمشی(1996) ) وابسته‌های پسین هسته اسمی قادر به پذیرش وابسته ...  بیشتر