بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها

مهرزاد منصوری

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  نگارش متون فارسی به کمک رایانه یکی از رایج ترین اموری است که کاربران ایرانی در همه سطوح با آن سر و کار دارند. به نظر می‌رسد که نحوه قرار گرفتن کلیدهای صفحه کلید رایانه‌ها متناسب با میزان کاربرد آنها تنظیم نشده باشد. در توزیع حروف بر صفحه کلید رایانه‌ها ترتیب الفبایی و تشابه شکلی حروف بیشتر مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش ضمن بررسی ...  بیشتر

بررسی فرایند ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی در چارچوب زبانشناسی شناختی

محمود نقی زاده؛ منوچهر توانگر؛ محّمد عموزاده

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعة رابطة میان تفکّر فضایی و ساختار زبانی منعکس کننده آن در زبان فارسی است. در این تحقیق با بهره گیری از نظریه لایبنیتس مبنی بر نسبی بودن نمود فضا در زبان و با استناد به الگوی لوینسون (2006) در تقسیم بندی حوزه فضا، به مطالعه فرایند ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی می پردازیم. داده‌های زبانی مورد نیاز، از میان ...  بیشتر

بازنمایی نقش زنان در ادبیّات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی

صدیقه سادات مقداری؛ رضا زمردیان؛ اعظم استاجی؛ مهدی مشکوة‌الدینی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  در سه دهه اخیر تحلیل دقیق زبان و گفتمان و بررسی های انتقادی در علوم انسانی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. گفتمان شناسی انتقادی از جمله نظریاتی است که تأثیرات منفی کاربرد زبان در ایجاد و حفظ روابط قدرت و سلطه را در جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. از این رو نابرابری های اجتماعی از جمله تبعیض نژادی، مذهبی، سنی، جنسی، موقعیتی از ...  بیشتر

ضمایر شخصی در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

مهرزاد منصوری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  زبان‌ها و گویش‌های ایرانی از جمله منابع غنی زبان شناسی در ایران هستند که به دلیل قدمت و گستردگی، کارگاهی بزرگ برای تحقیقات زبان شناسی در ایران به حساب می‌آیند. ضمائر در این زبان‌ها و گویش‌ها از تنوع و پیچیدگی قابل توجهی برخوردارند که تحلیل ساختار و نقش‌هایی که این اقلام ایفا می‌کنند می‌تواند جالب توجه باشد. در همین راستا در این ...  بیشتر