بررسی نحوة تعامل نشانه های زبانی با سایر نشانه‌های ارتباطی

فاطمه نعمتی

دوره 5، شماره 8 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 81-102

چکیده
  هدف این مقاله بررسی جایگاه نشانة زبانی و نحوة تعامل آن با سایر نظام های نشانه ای ارتباطی از چشم انداز نوعی نشانه شناسی ارتباط-محور و انسان مدار است. بر اساس بررسی تاریخچة نشانة زبانی و جایگاه آن در مطالعات نشانه شناختی معاصر در چارچوب دو پارادایم اصلی نشانه شناسی پیرسی و سوسوری و از دیدگاه های مختلف فلسفی- منطقی، رایانه‌ای، فلسفة علم ...  بیشتر