نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

هدف این مقاله بررسی جایگاه نشانة زبانی و نحوة تعامل آن با سایر نظام های نشانه ای ارتباطی از چشم انداز نوعی نشانه شناسی ارتباط-محور و انسان مدار است. بر اساس بررسی تاریخچة نشانة زبانی و جایگاه آن در مطالعات نشانه شناختی معاصر در چارچوب دو پارادایم اصلی نشانه شناسی پیرسی و سوسوری و از دیدگاه های مختلف فلسفی- منطقی، رایانه‌ای، فلسفة علم و ادبی، این تعریف از نشانة زبانی پیشنهاد می‌شود که همة واحدهای زبانی در کاربردهای مختلف تحت اللفظی و غیرتحت اللفظی به شرط وجود تفسیرگر انسانی در ارتباط، نشانه هستند. این نوع نشانه در کنار دیگر نشانه‌های ارتباطی غیرزبانی می تواند موضوع مورد مطالعه نشانه شناسی باشد. در هر واقعة ارتباطی، عناصر نشانه ای زبانی و غیرزبانی با توجه به بافتِ رمزگانِ وقوع آن (منطقی، اجتماعی یا زیبایی-شناختی) به نسبت های متفاوت در تعامل هستند و برجستگی هر یک از این مجموعه نشانه ها در ارتباط به تجربة تفسیری متفاوتی منجر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Linguistic Signs in Interaction with other Communicative Signs

نویسنده [English]

  • Fatemeh Nemati

چکیده [English]

Adopting a humanistic, communicative-based approach to semiotics, this paper aims at investigating the status of linguistic signs and their interaction with other communicative signs. The status of linguistic sign is first studied in semiotic theories spanning ancient, middle ages and modern era. Based on the commonalities envisaged in four contemporary semiotic theories done in the spirit of the two overarching semiotic paradigms of Peirce and Saussure, a working definition of linguistic sign is proposed: all the linguistic units in their different literal and non-literal usages are signs, given the existence of a human interpretant. Linguistic sign, on a par with other nonlinguistic communicative signs, can well be the subject of study in semiotics. In every communicative event, linguistic and nonlinguistic signs are interacting to different degrees and taking into account the different codes (logical, social or aesthetic) of their occurrence, the prominence of each type of signs in communication leads to a different interpretive experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Linguistic sign
  • Nonlinguistic sign
  • Communication
CAPTCHA Image