زبانشناسی و گویش‌های خراسان
واژه‌بست‌های ضمیری در گویش قاینی

زهره سادات ناصری؛ پریا رزم‌دیده

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 259-284

چکیده
  واژه‌بست‌ها واحدهای زبانی هستند که هم برخی از ویژگی‌های رفتاری واژه‌ها را دارند و هم دارای برخی از خصوصیات تکواژهای وابسته هستند. ازاین‌رو، شناسایی و بررسی آن‌ها در زبان‌های مختلف یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های زبان‌شناختی از نظر زبان‌شناسان است. زبان فارسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، هدف پژوهش حاضر، تعیین و توصیف ...  بیشتر