مدیر مسئول


دکتر شهلا شریفی دانشیارگروه آموزشی زبان‌شناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

زبان‌شناسی

سردبیر


دکتر مهدی مشکوه الدینی استادگروه آموزشی زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

زبان‌شناسی

مدیر داخلی


دکتر شهلا شریفی دانشیارگروه آموزشی زبان‌شناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس علی آهنگر استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی عاصی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی خزاعی فرید دانشیار گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

زبان انگلیسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد عموزاده مهدیرجی استاد گروه آموزشی زبان‌شناسی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلال رحیمیان استاد گروه آموزشی زبان‌شناسی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه شیراز

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا زمردیان استاد گروه آموزشی زبانشناسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد

زبانشناسی