نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار زبانشناسی همگانی، گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار زبانشناسی همگانی، گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

جستار حاضر در تلاش است با اتخاذ روش تحلیلی _ توصیفی و بهره‌گیری از امکانات صرف ساختی بوی (2010) سلسله‌مراتبی طرح‌واره‌ای حاکم بر صورت‌بندی اسم‌های مرکب برون‌مرکز در کردی سورانی را کشف کرده و به مدلی کلی از نظام مفهوم‌ساز ناظر بر آن‌ها دست یابد. در وهلۀ نخست داده‌های پژوهش شامل 1400 اسم مرکب از فرهنگهای کردی- فارسی ههنبانه بورینه (شرفکندی، 1369) و فرهنگ فارسی- کردی دانشگاه کردستان (1393) به‌صورت تمامشمار استخراج شد. در مرحلۀ دوم با استفاده از آزمون هسته‌مندی و شمول معنایی اسکالیز و گویورا (2006) و همچنین شمّ زبانی دو تن از نگارندگان به‌عنوان گویشور بومی، 842 نمونه‌شدگی، یعنی بالغ بر 60 درصد از کل داده‌ها برون‌مرکز تشخیص داده شدند. سپس با استفاده از ابزار نظری پژوهش و اتکا بر نمونه‌شدگی‌های موردبررسی، یک کلان‌طرح‌واره، 12 طرح‌واره‌های میانی و 54 ریزطرح‌وارۀ حاکم بر اسم‌های مرکب برون‌مرکز، ترسیم شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد صرف قرارگرفتن واژه ذیل عنوان برون‌مرکز به معنای گسیختگی در انگیزش و انسداد کامل رابطۀ میان صورت و معنا در تمامی موارد نبوده، بلکه این امر طیفی از ترکیب‌هایی با تیره‌گی معنایی کمتر تا ترکیب‌های مطلقاً تیره را در بر می‌گیرد. شایان ذکر است که وجود ترکیب‌های فاقد هستۀ اسمی را می‌توان نشانه‌ای دال بر عدم تأثیرپذیری مقولۀ واژ‌گانی برونداد از سازه‌های مشارکت‌کننده در ساخت به‌حساب آورده و این امر را در قالب تراوش مشخصه‌های طرح‌وارۀ حاکم بر نمونه‌شدگی‌های تحت تسلط تفسیر کرد. به‌بیان‌دیگر یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند طرح‌واره‌ها هم بر تعیین مشخصه‌های صوری ساخت و هم بر تعیین حدود معنایی آن‌ها تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hierarchical Schematicity in the Configuration of Sorani Kurdish Exocentric Compounds based on Booij’s Construction Morphology

نویسندگان [English]

  • Kourosh Karimi 1
  • Arezoo Najafian 2
  • Razieh Mahdi Beyraghdar 3
  • Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum 4

1 PhD Candidate in General Linguistics, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

2 Associate Professor in Linguistics, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Linguistics, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

4 Associate Professor in Linguistics, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

This study attempted to explore the hierarchical schematic system governing the formation of Sorani Kurdish exocentric nominal compounds to achieve their general meaning making model via the application of analytical-descriptive method based on Booij's (2010) construction morphology framework. In the first phase of data collection, 1400 nominal compounds of Kurdish-Persian Dictionary of Hahnbane Burina (Sharafkandi, 1991) and Persian-Kurdish Dictionary of university of Kurdistan (2014). Data analysis phase initiated with the identification of exocentric nominal compounds of the corpus by making use of Scalise and Goyura's (2011) hyponymy test beside the judgement of two author of the study as native speakers of Sorani Kurdish. Finally, 842 instantiations or 60% were found to be exocentric. The results showed that Sorani Kurdish exocentric compounds dominated by one macro-schema, 12 second-order schemas, and 54 sub-schemas. The results can be counted as a proof for the fact that nominal compounds of this type neither in form nor in semantic specifications are in total agreement with constituting elements. In other words, the rupture of motivation and blockage of the relationship between form and meaning is not a general feature among all exocentric compounds, while instantiations of this type cover a wide range of words with less dark meaning to absolutely dark lexical items. Accordingly, some of the nominal compounds did not benefit from formal head while the output constructions fall under “noun” as their parts of speech; thus it is the schemas that are effective both in determination of formal and semantic characteristics manifested in the output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sorani Kurdish
  • Construction Morphology
  • Nominal Compounds
  • Exocentric
  • Hierarchical Schematicity
ایمانی، آوا؛ رفیعی، عادل؛ عموزاده، محمد. (1397). تحلیلی ساخت محور از ترکیبات نام اندام «دل» در زبان فارسی. پژوهش‌های زبانی. 9(2 ). 23-43.
ایمانی، آوا؛ رفیعی، عادل. (1398). تحلیلی ساخت محور از ترکیبات نام اندام «سر» در زبان فارسی. زبان پژوهی. 11(33 ). 129-159.
ایمانی، آوا؛ رفیعی، عادل. (1398). چندمعنایی ترکیبات «چشم» در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی. زبان شناسی و گویش‌های خراسان (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد). 11(2 (پیاپی 21) ). 115-140.  
بامشادی، پارسا؛ انصاریان، شادی. (1399). نقش طرح‌واره‌های مرتبه دوم در تحلیل ساختارهای [اسم + شناسی/ نگاری/ کاوی] و صفت‌های متناظر آن‌ها در زبان فارسی. جستارهای زبانی. 11(1 (55) ). 301-328.
بهرامی خورشید، سحر؛ یزدانی مقدم، روزبهان. (1400). چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت. پژوهش‌های زبانی. 12(1). 27-47.
بهرامی خورشید، سحر؛ قندی، سعیده. (1399). بررسی واژه‌های مشتق مختوم به پسوند «آر» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت. پژوهش‌های زبانی. 11(1 ). 25-48.  
بهرامی خورشید، سحر؛ نامداری، اسما. (1398). بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت. مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران. 7(25 ). 35-55.
دیوانی سنندج، نسترن؛ قطره، فریبا. (1402). تصریف فعل در کُردی سنندجی در چارچوب ساختواژ ساختی. مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران. 11 (2). صص 19-1.
رزمدیده، پریا؛ شاهی راویز، محمدحسن. (1400). بررسی چندمعنایی فعل‌های مرکب فارسی با همکرد گرفتن بر اساس نظریه صرف ساختی. زبان شناسی گویش‌های ایرانی. 6(2 (پیاپی 9) ). 213-252.  
رفیعی، عادل؛ ترابی، سارا (1393). وراثت و انگیختگی رابطۀ صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی. علم زبان: سال ۲. شماره 3. پاییز و زمستان ۱۳۹۳  
رفیعی، عادل؛ رضایی، حدائق. (1398). ساخت اسامی مشتق از پسوند «-گر» از منظر صرف ساختی. جستارهای زبانی. 10(3 (پیاپی 51)). 71-94.
شاهوردی شهرکی، فاطمه؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه؛ دبیرمقدم، محمد؛ گلفام، ارسلان. (1398). دوگان سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت. مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران. 7(26 ). 73-89.
شرفکندی، عبدالرحمن. (1369). فرهنگ کردی-کردی و کردی-فارسی: ههنبانه‌بورینه. تهران: انتشارات سروش.
صفری، علی؛ نیک نسب، لیلا. (1399). تحلیل واژه‌سازی زبان فارسی بر اساس نظریه صرف ساخت بنیاد: شواهدی از کلمات مرکب. زبان پژوهی. 12(36 ). 165-186.
عباسی، زهرا. (1396). واژه‌های غیربسیط فارسی در صرف ساختی و صرف واژگانی. دو ماهنامۀ جستارهای زبانی. دورۀ 8 شمارۀ 3. صص: 93-67.
عظیم دخت، ذلیخا؛ رفیعی، عادل؛ رضایی، حدائق. (1397). تنوعات معنایی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی. پژوهش‌های زبان شناسی. 10(2 (پیاپی 19) ). 83-101.
عظیم‌دخت، ذلیخا؛ رفیعی، عادل. (1398). واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل محور ازمنظر صرف ساختی. پژوهش‌های زبان شناسی تطبیقی. 9(17 ). 19-45.
کریمی، کورش. نجفیان، آرزو. مهدی بیرقدار، راضیه و حسینی معصوم، سید محمد. (1402). بازخوانی مفهوم ترکیب در ساختواژه کردی سورانی: بررسی اسم‌های مرکب درون‌مرکز با رویکرد صرف ساختی. مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران. دورۀ 12. شمارۀ 1.
مردوخ‌روحانی، ماجد (1393). فرهنگ فارسی- کردی دانشگاه کردستان. سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.
Aikhenvald, Alexandra Y. (2007). Typological distinctions in word-formation. In T. Shopen (ed.), Language typology and syntactic description Vol. III: Grammatical categories and the lexicon (1-65). Cambridge: Cambridge University Press.
Appah, Clement. (2017). Exocentric compounds in Akan. WORD Structure. 10 (2), 139- 172.
DOI: 10.3366/word.2017.0106
Bauer, Laurie. (2010). The typology of exocentric compounds. In S. Scalise & I. Vogel (eds.), Cross‑disciplinary issues in compounding (167-175). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Blau, J. (2000). Manuel De Kurde: Sorani. Editions L'Harmattan.
Booij, G. (2010). Construction Morphology. Oxford University Press.
Booij, Geert E. (2002). The Morphology of Dutch. Oxford: Oxford University Press.
Booij, Geert E. (2007a). Construction Morphology and the Lexicon. In Selected proceedings of the 5th Décembrettes: Morphology in Toulouse (eds) F. Montermini, G. Boyé & N. Hathout. Cascadilla Proceedings Project. Toulouse: Cascadilla.
Booij, Geert E. (2007b). The grammar of words: an introduction to linguistic morphology. Oxford: Oxford University Press.
Broohm, O. N., & Marfo, C. O. (2023). Noun-noun compounding in Esahie. Ghana Journal of Linguistics12(3).
Dressler, Wolfgang U. (2006). Compound types. In G. Libben & G. Jarema (eds.), The representation and processing of compound words (23-44). Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199228911.003.0002
Fatah, A., & Hamawand, Z. (2014). A prototype approach to kurdish prefixes. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL) Volume2, 37-49.
Fromkin, Victoria, R. Rodman, P. Collins & D. Blair. (1996). An Introduction to Language. Sydney: Harcourt Brace.
Goldberg, A. E. (2009). Constructions Work. Cognitive Linguistics20(1), 201-224.
Hamawand, Z. (2011). Morphology In English: Word Formation In Cognitive Grammar. A&C Black.
Jackendoff, Ray S. (2009). The Parallel Architecture and Its place in Cognitive Science. In B. Heine & H. Narrog (eds.), Oxford Handbook of Linguistics Analysis (583-605). Oxford: Oxford University Press.
Jackendoff, Ray. (2009). ‘The Ecology of English Noun-Noun Compounds’,inMeaning and the Lexicon: The Parallel Architecture, 1975–2010. Oxford University Press, pp. 413–451.
Karacan, H. and Khalid, H. S. (2016). Adjectives in Kurdish language: Comparison between dialects. International Journal of Kurdish Studies, 2(2).
Katamba, Francis X. (1993). Morphology. Basingstoke: Macmillan.
Libben, Gary. (2010). Compound Words, Semantic Transparency, and Morphological Transcendence. Linguistische Berichte. 17. 317-330.
Mardukh Ruhani, M., Sanandaji, M, Pashabadi, Y and Karimyan, M. (2006). Kurdish Persian dictionary (3 Vols.). Sanandaj: Kurdestan University press (In persian).
McCarus, E. M. (2007). Kurdish morphology. Morphologies of Asia and Africa, 2:1021–1049.
Scalise, Sergio & Guevara, Emiliano. (2006). Exocentric compounding in a typological framework. Lingue e Linguaggio.
DOI: 10.1418/23143
Smith, B. C. (2014). Compounding And Incorporation in The Ket Language: Implications for A More Unified Theory of Compounding, Dissertation for Master of Arts, University of Kentucky.
Stekauer, Pavol, Salvador Valera & L via Körtv lyessy. (2012). Word-Formation in the World’s Languages: A typological survey. Cambridge: Cambridge University Press.
Walther, G. (2012). Fitting into morphological structure: accounting for Sorani Kurdish endoclitics. In Mediterranean Morphology Meetings, volume 8, pages 299–321.
 
CAPTCHA Image