نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

10.22067/jlkd.2023.81041.1149

چکیده

امروزه برنامه‌های تلویزیونی جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی است و انیمیشن جایگاه ویژه‌ای در این برنامه‌ها دارد، به‌گونه‌ای که مخاطب را به طور ناخودآگاه در معرض و تحت تأثیر ارتباطات اقناعی قرار می‌دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فنون اقناع در ساخت مفاهیم ارزشی زبانی در پویانمایی شکرستان است که در آن از ابزارهای زبان شناختی نظیر تمثیل و ضرب المثل که از موضوعات بینامتنیت هستند، برای انتقال مفاهیم و ترغیب بیننده استفاده شده است. پژوهش حاضر که بر روی هشت قسمت از پویانمایی شکرستان انجام شده است، از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و هدف آن ارائه نتایج مطالعه نحوه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی در کارتون‌های ایرانی و بروز آن در رفتارشناختی کودک می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند چگونه در هر قسمت از شکرستان سعی بر آن بوده تا با کاربرد گفتمانی خاص، باورهای فرهنگی و انواع فنون اقناع پیام به مخاطب منتقل شده و القاء گردد. نتایج نمایانگر آن است که برای بازنمایی ارزش‌های فرهنگی، از میان فنون اقناع، از فنون برجسته‌سازی، تکرار، تملق و اغراق و ادعای صریح بیشتر استفاده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of cultural values in Iranian animation to influence children's cognitive behavior

نویسندگان [English]

  • Soheila Asgari 1
  • Faezeh Farazandehpour 2
  • Jamshid Gholamloo 3

1 Ph.D. Student of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Language, Literature and Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Linguistics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, television programs are an inseparable part of life and animation has a special place in these programs, in such a way that the audience is unconsciously exposed and influenced by persuasive communication. The main goal of the current study is to investigate the techniques of persuasion in the construction of linguistic value concepts in the animation of Shekarestan, in which linguistic tools such as allegory and proverbs, which are intertextuality topics, are used to convey concepts and persuade the viewer. The current research, which is conducted on eight episodes of the animation of Shekarestan, is of a descriptive-analytical type, and its purpose is to present the results of the study of the representation of cultural values in Iranian animation to influence children's cognitive behavior. The findings revealed that in every part of Shekarestan, an attempt has been made to convey and induce the message to the audience by using specific discourse, cultural beliefs and various persuasion techniques. The results show that among the techniques of persuasion, topicalization, repetition, flattery, exaggeration, and explicit claims are more used to represent cultural values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasion techniques
  • cultural values
  • topicalization
  • allegory
  • intertextuality
CAPTCHA Image