نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب واحد مهاباد,دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب,واحد مهاباد,دانشگاه آزاداسلامی,مهاباد,ایران,

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد مهاباد،دانشگاه آزاد اسلامی،مهاباد،ایران

چکیده

زبان‌شناسی ‌شناختی، به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی علوم شناختی، رویکردی است که به زبان، به‌مثابه ابزاری برای کشف ساختار نظام شناختی انسان می‌نگرد. معنی‌شناسی شناختی، به‌عنوان یکی از حوزه‌های اساسی زبان‌‌شناسی شناختی، دارای نظریه‌های مختلفی مانند طرح‌واره‌های تصویری، آمیختگی مفهومی، فضاهای ذهنی، مجاز و استعاره است. گرایش شاعران معاصر عرب و ایران به مکتب رمانتیک، نقطۀ آغازین تحول در شعر معاصر به شمار می‌رود و رمانتیک‌ها از گروه‌های پیشتازی هستند که دگرگونی ادبیات عربی و فارسی و همچنین همگامی آن با عصر جدید، با تلاش‌های آنان شروع شد. هرچند تعداد این جماعت در ابتدا اندک بود و بیشتر تغییر در حوزه معانی شعر را مدنظر داشتند، اما طولی نکشید که شمار آن‌ها بیشتر شد و در مدتی کوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر عربی و فارسی را دگرگون ساخت. این تأثیرگذاری به حدی گسترده بود که در فاصله میان دو جنگ جهانی، برجسته‌ترین شاعران عرب و فارسی‌گو که آثاری جهانی پدید آورده‌اند، از پیروان مکتب رمانتیک هستند. پیوند میان نابسامانی‌های اجتماعی جهان و اندوه که یکی از درون‌مایه‌های اصلی شعر رمانتیکی است از عوامل گسترش و ماندگاری این تأثیرگذاری ژرف به شمار می‌رود. بدین ترتیب، در تحقیق حاضر تلاش بر آن است تا به «بررسی تطبیقی رمانتیسیم زبانی در اشعار انسی الحاج و هوشنگ ابتهاج» پرداخته شود. در این رهگذر از مفاهیم زبان‌شناسی شناختی و نقد تطبیقی بهره گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of linguistic romanticism in the poems of Ibtahaj and Ansi al-Hajj with a cognitive approach

نویسندگان [English]

  • ghaderiTape Rasht Salim 1
  • Naser hosini 2
  • ardashir sadraddini 3

1 phd Candedat, Department of Arabic language and literature , Mahabad branch, Islamic Azad University, Mahabad , Iran

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

چکیده [English]

Cognitive linguistics, as one of the main branches of cognitive science, is an approach that looks at language as a tool to discover the structure of the human cognitive system. Cognitive semantics, as one of the basic fields of cognitive linguistics, has various theories such as image schemas, conceptual fusion, mental spaces, permission and metaphor.The trend of contemporary Arab and Iranian poets towards the romantic school is considered the starting point of the transformation in contemporary poetry, and the romantics are one of the leading groups whose efforts started the transformation of Arabic and Persian literature as well as its synchronization with the new era. Although the number of these groups was small at the beginning and they mostly considered changes in the meaning of poetry, but it didn't take long for their number to increase and in a short period of time, they changed the content and structure of contemporary Arabic and Persian poetry. This influence was so wide that between the two world wars, the most prominent Arab and Farsi-speaking poets who created universal works are followers of the romantic school.The connection between the world's social disorders and sadness, which is one of the main themes of romantic poetry, is one of the factors of the expansion and permanence of this deep influence. Thus, in the present research, an attempt is made to "comparative study of linguistic romanticism in the poems of Ansi al-Haj and Hoshang Ebtahaj". In this passage, the concepts of cognitive linguistics and comparative criticism are used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ansi Al-Haj
  • Hoshang Ebtahaj
  • Romanticism
  • Cognitive Linguistics
  • Comparative Criticism
CAPTCHA Image