نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد مهاباد، دانشگاه آزاداسلامی، مهاباد، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

زبان‌شناسی ‌شناختی، به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی علوم شناختی، رویکردی است که به زبان، به‌مثابه ابزاری برای کشف ساختار نظام شناختی انسان می‌نگرد. معنی‌شناسی شناختی، به‌عنوان یکی از حوزه‌های اساسی زبان‌‌شناسی شناختی، دارای نظریه‌های مختلفی مانند طرح‌واره‌های تصویری، آمیختگی مفهومی، فضاهای ذهنی، مجاز و استعاره است. گرایش شاعران معاصر عرب و ایران به مکتب رمانتیک، نقطۀ آغازین تحول در شعر معاصر به شمار می‌رود و رمانتیک‌ها از گروه‌های پیشتازی هستند که دگرگونی ادبیات عربی و فارسی و همچنین همگامی آن با عصر جدید، با تلاش‌های آنان شروع شد. هرچند تعداد این جماعت در ابتدا اندک بود و بیشتر تغییر در حوزه معانی شعر را مدنظر داشتند، اما طولی نکشید که شمار آن‌ها بیشتر شد و در مدتی کوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر عربی و فارسی را دگرگون ساخت. این تأثیرگذاری به حدی گسترده بود که در فاصله میان دو جنگ جهانی، برجسته‌ترین شاعران عرب و فارسی‌گو که آثاری جهانی پدید آورده‌اند، از پیروان مکتب رمانتیک هستند. پیوند میان نابسامانی‌های اجتماعی جهان و اندوه که یکی از درون‌مایه‌های اصلی شعر رمانتیکی است، از عوامل گسترش و ماندگاری این تأثیرگذاری ژرف به شمار می‌رود. بدین ترتیب، در تحقیق حاضر تلاش بر آن است تا به «بررسی تطبیقی رمانتیسم زبانی در اشعار انسی الحاج و هوشنگ ابتهاج» پرداخته شود. در این رهگذر از مفاهیم زبان‌شناسی شناختی و نقد تطبیقی بهره گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Linguistic Romanticism in the Poems of Ebtehaj and Ansi al-Haj using a Cognitive Approach

نویسندگان [English]

  • GhaderiTape Rasht Salim 1
  • Naser Hosini 2
  • Ardashir Sadraddini 3

1 PhD Candidate in Arabic Language and Literature, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad, Iran

2 Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad, Iran

3 Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad, Iran

چکیده [English]

Cognitive linguistics, as one of the main categories of cognitive science, looks at language as a tool for discovering the structure of the human cognitive system. Cognitive semantics, as one of the basic fields of cognitive linguistics, has various theories such as image schemas, conceptual fusion, mental spaces, permission, and metaphor. The contemporary Arab and Iranian poets’ attention towards the romantic school is considered the starting point of transformation in contemporary poetry, and the romantics are among the leading groups whose efforts started the transformation of Arabic and Persian literature and producing works that fits the contemporary era. Although the number of these groups was small at the beginning and they mostly considered changes in the meaning of poetry, it didn't take long for their number to increase and in a short period of time, they changed the content and structure of contemporary Arabic and Persian poetry. This influence was so wide that between the two world wars, the most prominent Arab and Farsi-speaking poets who created universal works were followers of the romantic school. The connection between the world's social disorders and sadness, which is one of the main themes of romantic poetry, is one of the factors helping the expansion and permanence of this deep influence. An attempt was made in this study do a comparative study of linguistic romanticism in the poems of Ansi al-Haj and Houshang Ebtehaj. For this purpose, the concepts of cognitive linguistics and comparative criticism were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ansi al-Haj
  • Houshang Ebtehaj
  • Romanticism
  • Cognitive Linguistics
  • Comparative Criticism
ابتهاج، هوشنگ. (1385). تاسیان. تهران: کارنامه
ابتهاج، هوشنگ. (1378). سیاه‌مشق. تهران: نشر کارنامه.
ابتهاج، هوشنگ. (۱۳۹۰). آینه در آینه (برگزیده شعر). به انتخاب محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ بیست و سوم. تهران: چشمه.
امین مقدسی، ابوالحسن؛ فولادی، مریم؛ علی‌یاری، مریم. (۱۳۹۷). «بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج با تکیه بر دیوان لن». لسان مبین. دوره 10. شماره 34: 50- 27.
بارسلونا، آنتونیو. (1952). استعاره و مجاز و استعاره با رویکردی شناختی. ترجمه: فرزان سجودی، لیلا صادقی و تینا امراللهی. (1390). تهران: انتشارات نقش‌جهان.
چدویک، چارلز. (1375). سمبولیسم. ترجمه مهدی سحابی. تهران: نشر مرکز.
الحاج، انسی. (1994). لن. بیروت: دار الـجدید، الطبعة الثالثة.
الـحاج، انسی. (1997). خواتم 2. ریاض: الریس للکتب و النشر. الطبعة الأولی.
حسن دخت فیروز، سیما. (1388). بررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروغ فرخزاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه تربیت مدرس.
حسین ﭘﻮر ﭼﺎﻓﻲ، علی. (1384). جریانهای شعری معاصر فارسی (از کودتا 1332 تا انقلاب 1357). تهران: امیرکبیر.
راسخ مهند، محمد. (1389). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی: نظریه‌ها و مفاهیم. تهران. سمت.
رسول نیا، امیرحسین؛ آقاجانی، مریم. (۱۳۹۱). «واکاوی رمانتیسم جامعه‌گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الفیتوری». نشریه ادبیات تطبیقی. دانشگاه کرمان. دوره 3. شماره 6: 94- 75.
روشن، بلقیس؛ اردبیلی، لیلا. (1391). مقدمه‌ای بر معنا‌شناسی شناختی. تهران: نشر علم.
سراج، اشرف؛ محمودی بختیاری، بهروز. (1397). استعاره‌های هستی شناختی در شاهنامه‌ی فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت. دوره 7. شماره 2: 94- 75.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1383). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. چاپ دوم. تهران: سخن.
صرفی، محمدرضا. (1388). صور بیانی مضاعف در شعر فارسی. پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی. شماره 1. بهار.
صفوی، کوروش. (1379). درآمدی بر معنی‌شناسی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
طهماسبی عدنان؛ امینی، ادریس. (۱۳۹۳). سوررئالیسم در شعر انسی الحاج. مجموعه «لن». نشر مجلات علمی دانشگاه تهران. دوره 6. شماره 2: 48-27.
فتوحی، محمود. (1393). بلاغت تصویر. تهران: سخن
گندم‌کار، راحله؛ طبیب زاده، امید. (1396). «بررسی مجاز و استعاره در زبان فارسی بر مبنای نظریه مفاهیم واژگانی و الگو‌های شناختی». فصلنامه علمی- پژوهی و زبان پژوهی دانشگاه الزهرا. سال 9. شماره 23.
محمدپور، محمدامین؛ بابا صفری، علی‌اصغر. (1394). بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج. مطالعات زبانی و بلاغی. 6(11): 121-142. doi: 10.22075/jlrs.2017.1842
میرزایی، لیلا. (۱۳۹۶). جلوه‌های رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج. تهران: ندای کارآفرین.
یاکوبسن، رومن. (1386). قطب‌های استعاری و مجاز و استعاره در زبان پریشی. ترجمه: مریم خوزانی. مجله زبان‌شناسی و نقد ادبی.
Fass, D. (1997). "Metonymy & Metaphors: What 's the difference?.» Computing research laboratory. New Mexico state university: New Mexico press.
Lakoff, G. (1993). " The contemporary theory of metaphor". Metaphor & Thought. Andrew ortony (ed). Cambridge: Cambridge university press. pp. 202 – 205.
Lackoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors, We Live By. Chicago: Chicago university press.
Lakoff, G. & Turner, M. (1989). More than cool reason. Chicago: Chicago university press.
Langacker, R. W. (2008). Cognitive grammar. Oxford: Oxford university press.
Littlemore, J. (2015). Metonymy: Hidden Shortcuts in Language, Thought & Communication. Cambridge: Cambridge university press
Nunberg, G. (1995). " Transfer of meaning". Journals of Semantics.12, pp 109 – 132-Radden, G. &Kovecses, Z. (1998). "Towards A Theory of Metonymy". The cognitive linguistics reader, 335‑359.
Radden, G. (1999). The Cognitive Approach to Natural Languages. Inp. Martin (Ed.) Thirty years of Linguistic Evaluation, (pp. 513-541). Amsterdam: John Benjamin Publishing Co.
Stockwell, p. (2002). Cognitive poetics, An introduction. London: Routledge.
CAPTCHA Image