نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحدابذه،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدایذه،ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی،ایذه،ایران

چکیده

تاکنون نظریّه‌های متنوّعی در شاخه‌های گوناگون علمی دربارة مقولة شخصیّت مطرح شده که آراء جین شینودا بولن از آن جمله است. او با رویکردی کهن‌الگویی و نظرداشت اسطوره‌های یونانی به بازنمایی ابعاد جدیدی از هر شخصیّت بر مبنای صفاتی که دارند، پرداخته است. نظرات بولن در ارائة خوانشی نوین از متون داستانی و شخصیّت‌های حاضر در آن، تأثیری مطلوب دارد. به این اعتبار، در پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی- تحلیلی، شخصیّت‌های مجموعة یکی بود یکی نبود از محمدعلی جمال‌زاده بر اساس آراء کهن‌الگویی شینودا بولن بررسی شده است. در اینجا ویژگی‌های کهن الگویی شخصیّت‌ها با توجّه به کنش‌ها و عملکرد روانی آنان مورد نظر است که می‌تواند لایه‌های پنهان شخصیّت‌ها را بروز دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در کلّیّت این مجموعه شاهد نفوذ کهن‌الگوهای هادس، زئوس، هفائستوس، دیونوسوس و هرمس در دنیای درون و بیرون شخصیّت‌ها بوده‌ایم که برآیند این اثرگذاری گاهی مثبت و گاهی منفی بوده است. این امر بیانگر اعتقاد جمال‌زاده به خاکستری بودن شخصیّت انسان‌ها و زدودن غبار مطلق‌انگاری (خوب یا بد) در مواجهه با دیگران است. همچنین، مشخص گردید که شیخ جعفر در داستان رجل سیاسی دارای پیچیده‌ترین شخصیّت که نشانه‌هایی از کهن‌الگوهای زئوس (قدرت‌طلبی)، هرمس (حقه‌بازی و پیام رسان)، هفائستوس (عدم رضایت درونی، ضعف در مهارت‌های سیاسی و ...) در کنش، گفتار و اندیشة وی دیده می‌شود. شخصیّت‌های دیگر، کاملاً ساده و قابل پیش‌بینی خلق و پردازش شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An archetypal criticism of men's personality from the collection of One was one was not one by Mohammad Ali Jamalzadeh based on the theories of Jane Shinoda Bullen

نویسندگان [English]

  • gholamhossein khalilpour 1
  • shahpour shaholi koheshory 2
  • Seyed Ali Sohrabnejad 3

1 Ph.D student,Departmen of persian Language and Literature,IzehBranch,Islamic Azad University,Izeh,Iran

2 Department of Persian Language and Literature, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran.

3 Department of Persian Language and Literature, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran

چکیده [English]

So far, various theories have been proposed in various scientific branches about the category of personality, among which are the opinions of Jane Shinoda Bullen. With an archetypal approach and considering Greek myths, he has represented new dimensions of each character based on their attributes. Bolen's comments have a favorable effect in providing a new reading of fictional texts and the characters present in them. Based on this credit, in the current research, citing library sources and descriptive-analytical method, the personalities of the group of one was one was not one was not by Mohammad Ali Jamalzadeh based on Shinoda Bullen's archetypal views have been examined. Here, the archetypal characteristics of the personalities are considered with regard to their actions and psychological functioning, which can reveal the hidden layers of the personalities. The results of the research show that the influence of the archetypes of Hades, Zeus, Hephaestus, Dionysus and Hermes have been in the inner and outer world of personalities, and the result of this influence has been sometimes positive and sometimes negative. This shows Jamalzadeh's belief in the grayness of human personality and removing the dust of absolutism (good or bad) in dealing with others. Also, it was found that Sheikh Jafar has the most complex personality in the story of the political man, who has signs of the archetypes of Zeus (desire for power), Hermes (trickster and messenger), Hephaestus (inner dissatisfaction, weakness in political skills, etc.) It can be seen in his actions, words and thoughts. Other characters are created and processed quite simply and predictably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Ali Jamalzadeh
  • there was no one
  • personality
  • Jane Bullen
  • archetype
CAPTCHA Image