نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه ولی عصر «عج» رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

چکیده

در حوزه تحلیل گفتمان، تجزیه و تحلیل ژانر مقالات پژوهشی در چند دهه اخیر توجه ویژه‌ای را به خود معطوف ساخته است. در این میان، بررسی‌ بخش مقدمه یک مقاله پژوهشی که به عنوان نقشه راه و پیش‌نمایشی برای درک بخش-های بعدی مقاله و همچنین معیاری بسیار مهم برای ارزیابی کل آن مقاله محسوب می‌شود بیشترین مطالعات ژانربنیاد را در بیشتر حوزه‌های تخصصی و دانشگاهی به خود اختصاص داده است. با وجود این، یکی از ژانرهایی که تاکنون هیچ-گونه‌ای مطالعه‌ای در مورد بخش مقدمه مقالات آن در چهارچوب رویکرد تحلیل گفتمان ژانر‌بنیاد صورت نگرفته، حوزه مطالعات علوم قرآن و حدیث است. از این رو، مقاله حاضر، بر اساس الگوی نظری سویلز (2004) که کارآمدی آن در حوزه‌ تحلیل ژانر به اثبات رسیده است، با روش توصیفی‌-تحلیلی به بررسی ساختار بلاغی و حرکت‌های ارتباطی مقدمۀ 80 مقاله منتشرشده در بازه سال‌های 1395 تا 1399 از 8 مجله معتبر پژوهشی حوزه علوم قرآن و حدیث می-پردازد. در واقع، این مطالعه، در قالب تحلیل ژانر با تمرکز روی حرکت‌های ژانری مقدمه مقالات، دو کارکرد عمده را دنبال می‌کند: اول اینکه، نویسندگان ژانر مقالات پژوهشی علوم قرآن و حدیث، چگونه کار خود را در بخش مقدمه معرفی و تا چه میزان از معیارهای لازم برای نوشتن یک مقدمه خوب بر اساس الگوی نظری پژوهش پیروی‌ می‌کنند؛ و هدف دوم اینکه در این ژانر خاص، تا چه حدی شاهد تنوع ژانری در مجلات یک حوزه واحد خواهیم بود. نتایج پژوهش حاضر، که هم می‌تواند برای بالا بردن کیفیت مقدمه‌نویسی نویسندگان مقالات پژوهشی و هم برای ارزیابی داوران از این ژانر خاص و دیگر ژانرهای مرتبط راهگشا و مفید باشد، حاکی از عدم آگاهی کافی برخی از نویسندگان این ژانر نسبت به ساختار ژانری و حرکت‌های ارتباطی‌بلاغی بخش مقدمه مقالات است که منجر به عدم پیروی کامل از الگوی نظری تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Communicative-Rhetorical Moves in Research Article Introductions: A Genre Analysis within Swales' Model (2004) (A Case Study of 8 Journals of Quran and Hadith Sciences Genre)

نویسندگان [English]

 • Hossein Bazoubandi 1
 • Ali Hajikhani 2

1 Assistance professor of Linguistics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran

چکیده [English]

In discourse analysis discipline, the analysis of research articles genre in recent decades has attracted special attention. In the meantime, studying the introduction of a research article, which serves as a roadmap and preview for understanding the next sections of the article, as well as a very important criterion for evaluating the whole article, has enjoyed the most genre-based analysis in most academic and specialized disciplines. However, the field of Quran and Hadith sciences is one of the genres that there is no study upon the introduction of its research articles within the genre-based discourse analysis. Therefore, the present article, using a descriptive-analytical method based on the Swales' model (2004) deals with the rhetorical structured and communicative moves in the introduction of 80 research articles published during the year from 1395 to 1399 in prestigious research journals in the field of Quran and Hadith sciences. In fact, this study, within genre analysis focusing on the genre moves of the article introductions has got two main functions: first, how the authors of research articles in the field of the Quran and Hadith sciences introduce their work in the introduction and to what extent do they follow the criteria for writing a good introduction based on a theoretical research model? And the second goal is to what extent in this particular genre, we will see variation in journals of a single field. The results of the present study, which can be both useful for improving the quality of the authors' research article introductions and for evaluating this particular genre by research journals reviewers, indicate that some authors of this genre are not sufficiently aware of the genre structure and rhetorical communicative moves is the article introductions, which has led to a complete lack of compliance with the theoretical model of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genre Analysis
 • Quran and Hadith Sciences
 • Research Article Introduction
 • Rhetorical Move
 • Swales' model
 1. Amirsheibani, M. (2015), Genre Analysis of ELT and Nursing Academic Written Discourse through Introduction, Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 3(2), 25-36. doi: 10.22049/jalda.2015.13695.
 2. Atai, Mahmood Reza & Habibie, Pejman (2009), Exploring Sub-Disciplinary Variations and Generic Structure of Applied Linguistics Research Article Introductions Using CARS Model, The Journal of Applied Linguistics Vol. 2, Issue 2, 26-51.
 3. Biber, D, Connor, U, Upton, TA (2007), Discourse on the Move: Using Corpus Analysis to Describe Discourse Structure (Vol. 28). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamin’s Publishing Co.
 4. Blaxter, L., Hughes, C. &Tight, M. (2006). How to Research. Open University Press (third ed.) Poland: Open University Press.
 5. Cunningham, KJ. (2017), A phraseological exploration of recent mathematics research articles through key phrase frames. Journal of English for Academic Purposes, 25(A1-A2): 71–83.
 6. Del Saz-Rubio, MM (2011), A pragmatic approach to the macro-structure and metadiscoursal features of research article introductions in the field of agricultural sciences. English for Specific Purposes, 30(3): 258–71.
 7. Dobakhti, Leila & Zohrabi, Mohammad (2017), How do Writers Present Their Work in Introduction Sections? A Genre-based Investigation into Qualitative and Quantitative Research Articles, Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 6, No. 2, 181-207.
 8. Ebrahimi, B, Weisi, H. (2019), Genre Variation in the Introduction of Scientific Papers in Iranian and International Computer Science Journals, Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 8, No. 2, 51-82.
 9. Esfandiari, R. . (2019), Definitional Clarifications in the Introductions of PhD theses: A Genre-Based Analysis, Journal of English Language Teaching and Learning, 11(23), 57-93.
 10. Feak, C. B., & Swales, J. (2011), Creating contexts: Writing introductions across genres. MI: University of Michigan Press.
 11. Gastel, Barbara & Robert, A. Day. (2016), How to write and publish a scientific paper (Eighth ed.). New York: Greenwood.
 12. Halliday, M. A. K., & Martin, J. R (1993), Writing Science: Literacy and Discursive Power. London, Washington D.C.: The Falmer Press.
 13. Hartley, J. (2008), Academic Writing and Publishing: A Practical Handbook. New York: Routledg..
 14. Holmes, R. (1997), Genre analysis and the social sciences: An investigation of the structure of research article discussion sections in three disciplines. English for Specific Purposes, 16(4), 321–337.
 15. Hyland, K. (2009), Academic Discourse. London: Continuum
 16. Jalilifar, Alireza (2010), Research Article Introductions: Sub-disciplinary Variations in Applied Linguistics. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS) Vol. 2, No. 2, 29-55.
 17. Jalilifar, Alireza & Golkar Musavi, Zeinab (2016), Genre Analysis and Genre-mixing Across Various Realizations of Academic Book Introductions in Applied Linguistics, The Journal of Teaching Language Skills (JTLS) 35(1), 111-138.
 18. Kanoksilapatham, B. (2011), Civil engineering research article introductions: textual structure and linguistic characterization. Asian ESP Journal, 7(2).
 19. Leedy, P.D & Ormrod, J. E. (2015), Practical research: Planning and Design (Eleventh ed.). New York: Pearson.
 20. Lu, Xiaofei, Yoon, Jungwan & Kisselev, Olesya. (2021)., Matching phrase-frames to rhetorical moves in social science research article introductions. English for Specific Purposes, 61, 63-83.
 21. Martin, J. R. (1984), Language, register and genre, in F. Christie (ed.), Language Studies: Children’s Writing: Reader. Geelong, Victoria: Deakin University Press, pp. 21–9.
 22. Martin, J. R. and Rose, D. (2007), Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause (2nd edn). London: Continuum.
 23. Martin, J. R. and Rose, D. (2008), Genre Relations: Mapping Culture. London: Equinox
 24. Miller, C. R. (1994), Genre as social action’, Quarterly Journal of Speech, 70, 151–67. Reprinted in A. Freedman and P. Medway (eds). Genre and the New Rhetoric, London: Taylor & Francis, pp. 23–42. (1984).
 25. Montgomery, S. L. (1996), The Scientific Voice. New York: The Guilford Press.
 26. Moreno, A. I., & Swales, J. M, (2018). Strengthening move analysis methodology towards bridging the function-form gap. English for Specifc Purposes, 50, 40–63.
 27. Ozturk, I, (2007). The textual organization of research article introductions in applied linguistics: variability within a single discipline. English for Specific Purposes, 26(1): 25–38.
 28. Paltridge, B. (2006). Discourse Analysis: An Introduction (2nd ed.). London; New York: Bloomsbury Academic
 29. Paltridge, B,. & Starfield, S(2007), Thesis and Dissertation Writing: A Handbook for Supervisors. New York: Routledge.
 30. Rezaee, Abbas Ali & Sayfouri, Nasrin (2009), Iranian ISI and Non-ISI Medical Research Articles in English: A Comparative ESP/EAP Move Analysis, Journal of English Language Teaching and Learning, (52) 212, pp. 135-160
 31. Safnil, A. (2000), Rhetorical structure analysis of the Indonesian research articles. PhD thesis, Australian National University of Canberra, Australia.
 32. Samraj, B. (2008), A discourse analysis of master’s thesis across disciplines with a focus on introductions. Journal of English for Academic Purposes, 7, 55-67.
 33. Swales, J. (1981), Aspects of Article Introductions. Birmingham: The University of Aston, Language Studies Unit.
 34. Swales, J. (1990), Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.
 35. Swales, J. (2004), Research Genres: Explorations and Applications. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 1. Wallwork, Adrian. (2016), English for Writing Research Papers. Springer.
 2. Wannaruk, A. & Amnuai, Wirada. (2015), A Comparison of Rhetorical Move Structure of Applied Linguistics. Research Articles Published in International and National Thai Journals. RELC Journal. 47 (2), 193-211.
CAPTCHA Image