نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی و مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه شیراز، ایران

2 استادیار گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

گفتگوکاوی یکی از حوزه­های مهم در زبان­شناسی است که به بررسی گفتگوهای واقعی می­پردازد و آن­ها را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می­دهد؛ یکی از مباحث مهم در گفتگوکاوی نوبت‌گیری است که تعیین می­کند، چه کسی چه وقت با چه نشانه­های زبانی و غیرزبانی برای واگذاری یا دریافت نوبت اقدام ‌کند. هدف پژوهش حاضر واکاوی بازنمود نظام نوبت‌گیری در گفتگوهای مجموعه درسنامه پرفا با روش توصیفی- تحلیلی است. از 11 تکنیک مطرح‌شده توسط سَکس و همکاران (1974) و جفرسون( 1973) برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. بررسی 98 گفتگو در مجموعه سه جلدی پرفا نشان داد در 75 درصد موارد نوبت‌گیری، گوینده خود تصمیم به واگذاری نوبت سخن نمود و در 25 درصد باقیمانده خودنوبت‌گیری رخ داد. در موضوع واگذاری نوبت سخن، تکنیک «سوال و جواب» سهم بسیار زیاد و دو تکنیک «سوالات تاکیدی و عذرخواهی» سهم بسیار اندک و تقریباً صفر درصدی را در واگذاری نوبت داشتند. در موضوع خودنوبت‌گیری نیز تکنیک «بیان عقیده در زمان مناسب» سهم بسیار زیاد و تکنیک «پیش‌بینی کردن پایان سخن گوینده» سهم صفر درصدی داشتند. در میزان به کارگیری نسبی تکنیک‌های واگذاری نوبت و خودنوبت‌گیری در کتاب‌های سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته نظم خاصی مشاهده نشد. در مجموع به نظر می‌رسد نظام نوبت‌گیری سخن به طور کلی در درسنامه پرفا بازنمود داشته ولی به صورت جزئی در آن اختلافاتی با نظام‌نوبت‌گیری طبیعی فارسی‌زبانان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Representation of the Turn-taking System in the Dialogues of PARFA

نویسندگان [English]

 • Shiva Ahmadi 1
 • Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian 2

1 PhD Student&Persian Lecturer, Department of Linguistics, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor of Teaching Persian to speakers of other languages, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Conversation analysis is one of the important areas in linguistics that investigates real conversations and examines them from different aspects; One of the important topics in conversational analysis is turn taking, which determines who and when with what linguistic and non-verbal cues to give or receive a turn. The aim of the current study is to analyze the representation of the turn-taking system in the dialogues of the PARFA collection with descriptive-analytical method. 11 techniques proposed by Sacks et al. (1974) and Jefferson (1973) were used for data analysis. The review of 98 conversations in the three volume of PARFA showed that in 75% of the turn-taking cases, the speaker decided to give up his turn and in the remaining 25%, self-turning took place. In assigning the turn to speak, the "question and answer" technique had a very large share and the two techniques of "emphasizing questions and apologies" had a very small and almost zero percent share in turn assignment. In the topic of taking turns, the technique of "expressing the opinion at the right time" had a very high contribution and the technique of "predicting the end of the speaker's speech" had a zero percent contribution. No particular order was observed in the relative use of turn-taking and self-turning techniques in introductory, intermediate and advanced level books. In general, it seems that speech turn taking system is generally represented in the PARFA, but there are some differences in it with the natural turn taking system of Persian speakers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conversation Analysis
 • turn-taking
 • Self-turning
 • PARFA
 1. ضیاءحسینی، محمد. (1389). مبانی زبان­شناسی. چاپ دوم، تهران: رهنما.
 2. میردهقان، مهین ناز و همکاران. ( 1398 ). پرفا 1، تهران: نگارستان اندیشه.
 3. میردهقان، مهین ناز و همکاران. ( 1398 ). پرفا 2، تهران: نگارستان اندیشه.
 4. میردهقان، مهین ناز و همکاران. ( 1398 ). پرفا 3، تهران: نگارستان اندیشه.
 5. یول، جورج. (1387). کاربردشناسی زبان، ترجمۀ محمد عموزادۀ مهدیرجی- منوچهر توانگر، تهران: انتشارات سمت.
 6. Beattie, G. (1992). Talk: An analysis of speech and non-verbal behavior in conversation. Milton Keynes: Open University Press.
 7. Beeson, P. M. & Rachel, M. King. M. & Borna, Bonakdarpour &Henry, M. L., Cho, H., & Rapcsak, S. Z. (2011). Positive effects of language treatment for the logopenic variant of primary progressive aphasia. Journal of Molecular Neuroscience, 45(3), 724-736.
 8. Cook, G. (1989). Discourse. Oxford: Oxford University Press.
 9. Duncan, S. (1972). Some signals and rules for taking speaking turns in conversations. Journal of personality and social psycology. Vol.23, No.2, 283-292.
 10. Ervin, T, S. (1979). Children's Verbal Turn Taking. In Ochs and Shchieffelin. Developmental Pragmatics. New York: Academic Press.
 11. Fishman, G, S. (1978). Principles of discrete event simulation.[Book review].
 12. Gardener, R. (2006). Conversation Analysis. In Alan Davies and Elder Catherine, (eds). The Handbook of Linguistics. Pp.262-284. Malden, MA: Blackwell.
 13. Hutchby, I. & Robin Wooffitt (1998). Conversation analysis: Principles, Practices and Applications. London: Polity Press.
 14. Lakoff, R. (2004). Language and Woman’s Place, Text and Commentaries. Oxford: Oxford University Press.
 15. Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge, England: Cambridge University.
 16. Mirdehghan, M.N et al. (2019). Parfa Tehran: Negarestan Andishe.
 17. Mirdehghan, M.N et al. (2019). Parfa 2. Tehran: Negarestan Andishe.
 18. Mirdehghan, M.N et al. (2019). Parfa 3. Tehran: Negarestan Andishe.
 19. Rahman, S. M. (2018). Comparison of Turn-taking and Self-repair Between Persian and English Speakers. MA thesis: Yasouj university.
 20. Reed, D., & Mike, Hughes. (2006). An Exploration of Team Sport as a Dynamical System. International Journal of Performance Analysis in Sport, 6(2), 114-125.
 21. Sacks, H. & Emanuel, Schegloff &Gail, Jefferson,. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. New York: Mc Graw-Hill.
 22. Samadneshan, Z. (2016). A Comparative Study of Turn-taking in Persian and English Movies
 23. Schegloff, E., & Sacks, H. (1973). “Opening up closings”. Semiotica, VIII,4
 24. Schiffrin, D. (1994). Approaches to discourse. Cambridge, Massachusetts: Blackwell.
 25. Silvia, A. (2012). Conversation analysis and the structure of conversation.
 26. Tannen, D. (2012). Turn-Taking and Intercultural Discourse and Communication.
 27. Tarang, M. (2016), Relationship between Language, Culture &Turn-taking Behavior: A Sociolinguistic Model for Turn-taking
 28. West, C. & Don. H. Zimmerman. (1977). Women's Place in everyday Talk: Reflections on Parent-Child Interaction.
 29. G. (2009). PragtMAmatics. Amouzadeye Mahdiraji, M. & Tavangar, M. Tehran: entesharate Samt.
 30. Zia Hosseini. M. (2011). Introduction to Linguistics. Second Edition. Tehran: Rahnama.

 

CAPTCHA Image