نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

گفتگوکاوی یکی از حوزه‌های مهم در زبان‌شناسی است که به بررسی گفتگوهای واقعی می‌پردازد و آن‌ها را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد؛ یکی از مباحث مهم در گفتگوکاوی نوبت‌گیری است که تعیین می‌کند، چه کسی چه وقت با چه نشانه-های زبانی و غیرزبانی برای واگذاری یا دریافت نوبت اقدام ‌کند. هدف پژوهش حاضر واکاوی بازنمود نظام نوبت‌گیری در گفتگوهای مجموعه درسنامه پرفا با روش توصیفی- تحلیلی است. از 11 تکنیک مطرح‌شده توسط سَکس و همکاران (Sacks et al. ، 1974) و جفرسون (Jefferson، 1973) برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. بررسی 98 گفتگو در مجموعه سه جلدی پرفا نشان داد در 75 درصد موارد نوبت‌گیری، گوینده خود تصمیم به واگذاری نوبت سخن نمود و در 25 درصد باقیمانده خودنوبت‌گیری رخ داد. در موضوع واگذاری نوبت سخن، تکنیک «سوال و جواب» سهم بسیار زیاد و دو تکنیک «سوالات تاکیدی و عذرخواهی» سهم بسیار اندک و تقریباً صفر درصدی را در واگذاری نوبت داشتند. در موضوع خودنوبت‌گیری نیز تکنیک «بیان عقیده در زمان مناسب» سهم بسیار زیاد و تکنیک «پیش‌بینی کردن پایان سخن گوینده» سهم صفر درصدی داشتند. در میزان به کارگیری نسبی تکنیک‌های واگذاری نوبت و خودنوبت‌گیری در کتاب‌های سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته نظم خاصی مشاهده نشد. در مجموع به نظر می‌رسد نظام نوبت‌گیری سخن به طور کلی در درسنامه پرفا بازنمود داشته ولی به صورت جزئی در آن اختلافاتی با نظام‌نوبت‌گیری طبیعی فارسی‌زبانان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Presentation of the Turn-taking System in the Dialogues of PARFA

نویسندگان [English]

  • mohammad bagher mirzaei hesarian 1
  • shiva ahmadi 2

1 Department of Teaching Persian to Foreigners, Imam Khomeini International University(IKIU),Ghazvin,Iran

2 IKIU

چکیده [English]

Conversation analysis is one of the important areas in linguistics that investigates real conversations and examines them from different aspects; One of the important topics in conversational analysis is turn taking, which determines who and when with what linguistic and non-verbal cues to give or receive a turn. The aim of the current study is to analyze the representation of the turn-taking system in the dialogues of the PARFA collection with descriptive-analytical method. 11 techniques proposed by Sacks et al. (1974) and Jefferson (1973) were used for data analysis. The review of 98 conversations in the three volume of PARFA showed that in 75% of the turn-taking cases, the speaker decided to give up his turn and in the remaining 25%, self-turning took place. In assigning the turn to speak, the "question and answer" technique had a very large share and the two techniques of "emphasizing questions and apologies" had a very small and almost zero percent share in turn assignment. In the topic of taking turns, the technique of "expressing the opinion at the right time" had a very high contribution and the technique of "predicting the end of the speaker's speech" had a zero percent contribution. No particular order was observed in the relative use of turn-taking and self-turning techniques in introductory, intermediate and advanced level books. In general, it seems that speech turn taking system is generally represented in the PARFA, but there are some differences in it with the natural turn taking system of Persian speakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversation Analysis
  • turn-taking
  • Self-turning
  • PARFA
CAPTCHA Image