نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی بعنوان یکی از رویکردهای تحلیل گفتمان تلاش می‌کند با طبیعی‌زدایی از متن و بررسی ساختارها و مولفه‌های گفتمان‌مدار متون، روابط قدرت و ایدئولوژی نهفته در آنها را آشکار کند. در این مقاله به اختصار رویکردهای غالب تحلیل گفتمان وابزارهای تحلیل متن بر اساس الگوی ون لیوون (1996) معرفی شدند؛ سپس به کمک مولفه‌های گفتمان‌مدار الگوی ون لیوون و با استفاده از ابزارهای گفتمانی لاکلاوموف به صورت ترکیبی به تحلیل فیلم «سوته‌دلان» به نویسندگی و کارگردانی علی حاتمی پرداخته‌شد و چگونگی شکل‌گیری گفتمان‌های دینی، قدرت، جنسیت و عقل‌گرایی و احساس‌گرایی به تفصیل مورد بررسی قرارگرفت. این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ایدئولوژی و روابط سلطه می‌تواند در شکل‌دهی به نگرش و بینش افراد اثر گذاشته و در مناسبات و تعاملات اجتماعی آنان تجلی یابد. از نتایج دیگر تحقیق می‌توان گفت مطابق نگرش سنتی، مرد با برجسته‌سازی مفاهیمی چون فرادستی و اعمال‌کننده قدرت حق سلطه بر زن را برای خود قایل می‌باشد. بنابراین علاوه بر عواملی مانند قدرت و ایدئولوژی ، جنسیت نیز می‌تواند در برتری گفتمانی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of the Film "Suteh-Delan"

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pahlavannezhad

Associate Professor of the Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Critical analysis as one of the discourse analysis approaches that tries to demystify power relationships and hidden ideologies in it by text denaturalization and review of structures and discourse-oriented components of texts. In the present research, dominant discourse analysis approaches and text analysis tools are briefly introduced based on Van Leeuwen pattern (1996); then, analysis of the movie “Souteh-delan”, written and directed by the late Ali Hatami is done with the help of these tools and in theoretical discourse framework of Laclau and Mouffe; religious discourses formation, sex, rationalism and emotionalism are also considered in detail. The present study objectively shows how ideologies and power relations can affect people attitudes and insights and manifest in their relations and social interactions. Other results of this study show that according to the traditional attitude, man believes in right of dominance to the woman by highlighting concepts like overtopping and executor of power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis
  • Laclau Mouffe approach
  • Souteh- delan Film
  • discourse – oriented items
  • Ideology and power
امیدی‌اسکویی، صدیقه و ترابی، محمدعلی و دواتگری، هانیه. (1399). نظام گفتمانی تمبرهای دهه 50 از دیدگاه نشانه شناسی کاربردی برمبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون. زبان پژوهی، 35، 267-295.
پهلوان نژاد،محمدرضاوصحراگرد،رحمان وفلاحی،محمدهادی،(1388)،شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دوره ی مشروطه از منظر گفتمان شناسی اجتماعی انتقادی با عنایت به مولفه های گفتمان مدار جامعه شناسی معنایی،مجله زبانشناسی و گویش های خراسان،ش.1
تاجیک،محمدرضا،(1378)،گفتمان و تحلیل گفتمانی،تهران:انتشارات فرهنگ گفتمان
سجودی،فرزان،(1387)،نشانه شناسی کاربردی،ویرایش دوم،تهران:نشرعلم
صادقی، حسین و واثق‌عباسی، عبدالله و مشهدی، محمدامیر و آهنگر، عباسعلی. (1397). مؤلفه های جامعه شناختی داستان بهرام گور و شنگل هند در شاهنامه فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون). مطالعات شبه قاره، 34، 167-190.
عرب‌یوسف‌آبادی، عبدالباسط و برآبادی، الیاس و میرزاده، طاهره. (1396). بررسی ساخت های گفتمان مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون. پژوهش های ادبی - قرآنی، 3، 41-62.
نظری، راضیه و میرحسینی، یحیی و کریمی، رضا. (1400). بررسی انتقادی ترجمه گروهک مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البلاغه با تکیه بر رویکرد ون لیوون (2008). مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 16، 76-104.
یارمحمدی،لطف الله،(1379)،بهره گیری مترجم از تحلیل گفتمان،مجله مترجم،ش.32
یارمحمدی،لطف الله،(1383)،گفتمان شناسی رایج و انتقادی،تهران:انتشارات هرمس
 
Fairclough,N,(1989),Language and Power,London:Longman
Hadge,R & Kress,G,(1996),Language and Ideology,London:Routledge
Laclau,E & Moufe,C,(1985),Hegemony and Social Strategy: Toward a Radical Democratics,London:Verso
Van Dijk,T.A,(1996),Discourse,Power and Access,In coldas-couthard,C.R & Couthard,M,(Eds.),Texts and Practices:Reading in CDA,London:Routledge
Van Leeuwn,T.A, (1996). The Representation of Social Actors, In coldas-couthard,C.R & Couthard,M,(Eds.),Texts and Practices:Reading in CDA,London:Routledg
 
CAPTCHA Image