نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه زبان شناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه زبان شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ارزیابی محتوایی کتاب‌های درسی با استفاده از بازبینه،از روش‌های مرسوم ارزیابی است که سهم به‌سزایی در حفظ کیفیت آن‌ها ایفا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از بازبینه اعتبارسنجی‌شده که شامل چهار مقوله ویژگی‌های فیزیکی، طراحی و سازمان‌دهی کتاب؛ مهارت‌ها و زیرمهارت‌های زبانی؛ موضوع و محتوا و ملاحظات کلی و کاربردی است مجموعه کتب آموزش نوین زبان فارسی (آنزف) و مجموعه کتب آموزش فارسی به فارسی (آفبف) به روش کیفی و کمی تحلیل و مقایسه شدند. نتایج نشان داد بر اساس نظر مدرسین مجموعه آفبف و آنزف به لحاظ ویژگی‌های فیزیکی، طراحی و سازمان‌دهی در حد خوب و خیلی خوب ارزیابی شدند اما از نظر نویسندگان با توجه به کاستی-هایی مانند عدم وجود کتاب کار و راهنمای معلم و غیره دو مجموعه در حد نسبتاً خوب ارزیابی شدند. در زمینه مهارت‌ها و زیرمهارت‌ها، هر دو مجموعه ایرادات اساسی داشتند اما به طور کلی مجموعه آنزف در حد نسبتاً خوب و مجموعه آفبف در حد ضعیف ارزیابی شد که با نتایج آماری نیز مطابقت داشت. به لحاظ ویژگی موضوع و محتوا مجموعه آنزف در حد نسبتاً خوب و آفبف در حد ضعیف ارزیابی شد که هم‌راستا با نتایج آماری است. به لحاظ ملاحظات کلی مجموعه آنزف در حد نسبتاً خوب و همراستا با نتایج آماری و مجموعه آفبف بر خلاف نتایج آماری نسبتاً خوب، در حد نسبتاً ضعیف ارزیابی شد. به‌طور کلی مجموعه آنزف در حد نسبتاً خوب و مجموعه آفبف در حد ضعیف ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of “ Amouzesh-e-novin-e zaban-e-Farsi” and “Amouzesh-e-Farsi-be-Farsi” TPSL textbook Series Based on a validated checklist

نویسندگان [English]

  • Massoumeh Khodaei moghaddam 1
  • Atiyeh Kamyabi Gol 2
  • Shahla Sharifi 3

1 department of Linguistics, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad,

2 Department of Persian Language and Literature and Department of Linguistics Faculty of Letters and Humanities Ferdowsi University of Mashhad Mashhad, Iran

3 Department of Linguistics- Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Textbook content evaluation based on a checklist is a widely common method for evaluating the textbooks, which plays an effective role on preserving the quality of them. In this study, an validated checklist is applied for evaluating and comparing of “Amouzesh-e-novin-e zaban-e-Farsi” series (ANZF) and “Amouzesh-e-Farsi-be-Farsi” series (AFBF) textbooks using a combination method (the checklist and a semi-structured interview to instructors). This validated checklist includes 4 main categories of ‘physical features’, ‘design and layout’; ‘skills and sub-skills’; ‘subject and content’, and ‘practical consideration’. The results showed although these textbooks are evaluated as ‘good’ and ‘very good’ in their physical features, design and layout, according to the instructors’ viewpoints, the researchers evaluated them as partly-good for some shortages like lack of workbooks and teacher’s books. In skills and sub-skills, both series have fundamental problems; and to sum up, the ANZF series seem to be partly-weak and AFBF series seem to be highly-weak, that is confirmed by statistic results, too. In the category of ‘subject and content’, the ANZF series is evaluated as partly-good, and the AFBF series is evaluated as weak, that conform to the statistic results, again. In ‘practical considerations’, as the results show the ANZF is evaluated as partly-good, and the AFBF; despite the statistic results that show them as ‘partly-good’, is evaluated as partly-weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • checklist
  • content analysis
  • Amouzesh-e-novin-e zaban-e-Farsi&rdquo
  • series
  • Amouzesh-e-Farsi-be-Farsi series
CAPTCHA Image