نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر نه تنها ارائۀ اولین مطالعۀ کامل دربارۀ یک شاعر کُردزبان با استفاده از نظریۀ جهان‌های متن است، بلکه نخستین ارائه از نحوۀ شکل‌گیری مکان جهان متن کرسی اثر شیرکو بیکس بر پایۀ نظریۀ جهان‌های متن است که به روش توصیفی-‌تحلیلی و با هدف دست‌یابی به مکان جهان متن کرسی انجام شده است. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و از متن کرسی اثر شیرکو بیکس انتخاب و گردآوری شده‌اند. بررسی شکل‌گیری مکان جهان متن کرسی با استفاده از عناصر جهان‌ساز و گزاره‌های نقش‌گستر نشان داد، مکان جهان متن کرسی از رهگذر نام‌مکان‌ها و در غیاب نام‌مکان‌ها از رهگذر عناصر جهان‌ساز زمان و شخصیت بازنمایی می‌شود. همچنین، بخشی از بازنمایی مکان جهان متن کرسی از رهگذر گروه‌های فعلی گزاره‌های نقش‌گستر حاصل می‌شود. علاوه بر این، بازنمایی مکان در جهان متن کرسی، شواهد شناختی-‌شعری برای حمایت از ادعای شیرکو بیکس مبنی بر اینکه مکان و اسامی سطح وسیعی از آثار او را در برگرفته‌اند ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cognitivism Approach to Location in the Text World Layer of Chair by Shirko Bikas: An Analysis Based on Text Worlds Theory

نویسندگان [English]

  • masoud dehghan 1
  • Bahman Heidari 2
  • amer gheitury 2

1 Department of English and Linguistics، Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran

2 Department of English Literature and Language, Faculty of Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The present study is not only the first comprehensive study about a Kurdish poet using Text World theory, but also the least not the last research of the formation of the location of the text world layer of Chair written by Shirko Bikas which has been done with the descriptive-analytic method and the aim of achieving the location of the text world of Chair based on Text World Theory. The data have been selected and collected from Chair via library method. Examining the formation of the text world of Chair using world-building elements and function-advancing propositions showed that the text world of Chair is represented through place names, and in the absence of place names, through the world-building elements of time and character. Also, one part of the representation of the location of the text world of Chair is obtained through the verbal phrases of function-advancing propositions. In addition, the representation of location in the text world of Chair provided cognitive-poetic evidence to support Shirko Bikas's claim that location and names cover a wide range of her works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text worlds theory
  • world-building elements
  • function-advancing propositions
  • Shirko Bikas
  • Chair
CAPTCHA Image