نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاداسلامی،خوی، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد خوی،دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

«اومانیسم» مکتبی فلسفی و ادبی است که منشأ پیدایش آن را یونان قدیم می‌دانند. این مکتب بر ارزش و مقام انسان ارج نهاده و او را میزان همه چیز قرار می‌دهد. اوج تجلی اومانیسم در قرون وسطی بود که راهی نو برای تقابل با استبداد کلیساهای قرون وسطی ایجاد کرد. آزادی، خود مختاری، خود رهبری، خویشتن‌شناسی و شناخت ابعاد مختلف استعدادهای انسان از جمله موضوعات مهمی است که در این مکتب مورد تأکید قرار گرفته‌اند. بی‌گمان وجه اشتراک عرفان با اومانیسم نیز در همین موضوعات است. رمان روز دیگرشورا، توجه جامعه را به سوی واقعیاتی که از نظر ما دور مانده‌اند، جلب می‌کند. سعی در روشن کردن اذهان به سوی انسان گرایی وارزش مقام خود است. تلاش برای یافتن هویت در رمانش موج می‌زند. بنابراین پرسش اصلی این تحقیق آن است که اومانیسم با چه جلوه‌های زبانی‌ای در رمان روز دیگر شورا بازتاب یافته است. در این پژوهش سعی برآن است رمان روز دیگر شورا در مبانی و افکار اومانیستی، با توجه به خردگرایی، فردگرایی، انسان مداری، آزادی، روابط انسانی، ارزش و کرامت انسانی، اراده، طبیعت گرایی، تعهد، عدم محدودیت به جغرافیای خاص و کمال گرایی و غیره مورد بررسی قرار گیرد. برآیند این تحقیق که به شیوۀ توصیفی تحلیلی صورت گرفته، حکایت از آن دارد که از مبانی اومانیسم، انتقاد از سنت و جدال با جهل و خرافه- روابط انسانی- اراده و آزادی- طبیعت گرایی- مدارا و تساهل- خردگرایی و تعهد در چارچوب و جای جای رمان مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection of humanist discourse in Fariba Wafi's contemporary novel Another Day of the Council

نویسندگان [English]

 • Ziba Malekzadeh Dilmaghani 1
 • Naser Naseri Tazehshahri 2
 • Shahryar Hasanzadeh 3

1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic Azad University, Khoi, Iran

2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic Azad University, Khoi, Iran

3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic Azad University, Khoi, Iran

چکیده [English]

Humanism" is a philosophical and literary school that is considered to have originated in ancient Greece. This school respects the value and status of man and makes him the measure of everything. The culmination of the manifestation of humanism in the Middle Ages was a new way of confronting the tyranny of the medieval churches. Freedom, autonomy, self-leadership, self-knowledge and recognition of different dimensions of human talents are among the important topics that are emphasized in this school. Undoubtedly, mysticism has something in common with humanism. The novel The Other Day of the Shura draws society's attention to realities that are far removed from our view. It is an attempt to enlighten the minds towards humanism and the value of one's position. The quest for identity is rippling through his novel. The main question of this research, then, is with what linguistic manifestations humanism is reflected in the novel The Other Day of the Council. In this research, the novel of the other day of the council is tried in humanistic principles and thoughts, according to rationalism, individualism, humanism, freedom, human relations, human value and dignity, will, naturalism, commitment, non-restriction to specific geography and perfection. Orientation etc. be examined. The result of this research, which has been done in a descriptive-analytical way, indicates that the principles of humanism, critique of tradition and struggle with ignorance and superstition, human relations, will and freedom, naturalism, tolerance, rationalism and commitment within the framework and Observed throughout the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Novel
 • Humanism
 • Another Day of the Council
 • Fariba Wafi
 • Human Relations
 1. باقی نژاد، عباس، (۱۳۸۷)، انسان گرایی در شعر شاملو- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، چاپ اول.
 2. براهنی، رضا- طلا در مس (۱۳۷۵)، ج ۲، تهران، چاپ سوم، انتشارات کتاب زمان.
 3. پیشگاهی فرد، زهرا و قدسی، امیر، (۱۳۸۹)، نظریه‌های فرهنگی فمینیسم و دلالت‌های آن بر جامعه ایران، مجله زن در فرهنگ و پژوهش دوره‌ی اول، شماره‌ی سوم فصل نهایی.
 4. ثروت، منصور (۱۳۹۰)، آشنایی با مکتبهای ادبی- تهران، چاپ سوم: انتشارات سخن.
 5. جاسن، رابرت (۱۳۸۷)، «انواع اومانیسم» ترجمه هدایت علوی تبار، فرهنگ، شماره۶۵، صص ۱۸۲-۱۵۱.
 6. خادم، نجمه، (۱۳۹۹)، گفت و گوی با فریبا وفی: سایت وینش.
 7. خجسته، فرامرز، فراشاهی نژاد، یاسر، صدیق، مصطفی (۱۳۹۵) «جستاری در بینش‌های فکری نظریه ادبیِ هوشنگ گلشیری» نشریهادبیات پارسی معاصر، دوره۶، شماره۲#۱۰۰۴۶۷، صفحه 27 تا ۴۷.
 8. داد، سیما (۱۳۹۰)، فرهنگ اصطلاحات ادبیات، انتشارات: مروارید.
 9. دورانت، ویلیام جیمز (۱۳۹۰)، تاریخ و فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی، چاپ بیست و سوم، علمی، فرهنگی.
 10. دیویس، تونی، (۱۳۷۸)، اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز.
 11. رهایی، ماندالای، پیر حیاتی، مهرو، یاددداشتی بر رمان «روز دیگر شورا»، نوشته فریبا وفی، نشر مرکز ۱۳۹۱، کافه داستان.
 12. زرشناس، شهریار، (۱۳۸۹)، رویکرد و مکتب‌های ادبی، تهران، سازمان.
 13. سید حسینی، رضا، (۱۳۸۴)، مکتب‌های ادبی، ج ۱، چاپ سیزدهم، تهران، نگاه.
 14. شریفیان، مهدی. (۱۳۹۴) چشم اندازهای اومانیستی در عرفان ایرانی، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال ۱۱، شماره ۳۹، صص ۱۶۱-۱۹۸.
 15. صانعی پور، مریم، (۱۳۷۸)، «مبانی معرفتی اومانیسم» قبسات، شماره ۱۲، تابستان.
 16. فاطمی، سعید، (۱۳۹۸)، هویت زن بودن در فاصله‌ی دو مرد، نگاهی به رمان روز دیگر شورا، مصاحبۀ خبر فارسی، سایت فرهنگ خبری، خبرگزاری ایران، شناسه خبر.
 17. فلاحت خواه، فرهاد، عدل پرور، لیلا (۱۳۹۸)، تطبیق جنبش‌ها و مکتبهای ادبی اروپا با ادبیات معاصر، تهران- ناشر: آیلار.
 18. قوچانیان، رویا، فرامرزی، ریحانه، (۱۳۹۲) مقاله‌ی اومانیسم روانی پور- مقاله هفتمین همایش پژوهش ها.
 19. کوشکک، محمد، زمزم هدایت، (۱۳۸۴، بررسی تطبیقی جامعه‌مدنی، ج۱، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، پژوهشکدهتحقیقات اسلامی.
 20. مدرس، فاطم (۱۳۹۰)، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه‌های ادبی، تهران، چاپ اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 21. مناجاتی، علیرضا، شاه حسینی، ناصر، آذر، اسماعیل، (۱۳۸۹) «اومانیسم در اشعار احمد شاملو و فدریکو گارسیا لورکا»، دانشگاه تهران.
 22. نیکخواه‌قمصری، نرگس، (۱۳۹۵)، تاملی بر نسبت فمینیسم با انقلاب اسلامی ایران، شریه مطالعات اجتماعی ایران-دورهدهم-شماره۱.
 23. وفی، فریبا، (۱۳۹۸)، روز دیگر شورا، انشارات نشر چشمه.
 24. یحیی، هارون، (۱۳۸۵)، بازخوانی اومانیسم، نشریه‌ی موعود، شماره‌ی ۶۳.
 25. Encyclopedia of Philosophy. (Vol. 4). p. 666.
 26. Corliss.(1997). The Philosophy of Humanism. Humanist Press. Eighth Edition. Encyclopedia of Philosophy. Vol 4. p. 666.
 27. Rachels, James. (1993). The Elements of Moral Philosophy. New York: Mcgraw - Hill, Inc., 2nd edition.
CAPTCHA Image