نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان‌شناسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش ضمن کاربست ابزارهای گسترش، پیچیده‌سازی، پرسش و ترکیب در چارچوب نظریه استعاره مفهومی جهت تحلیل خلاقیت مبتنی بر تفکر عامیانه در شعر سیمین بهبهانی، به بررسی ویژگی‌های کیفی نظریه آمیختگی مفهومی به عنوان دیدگاهی مکمل برای تبیین جامع‌تر موضوع پرداخته است. نتایج حاصله نشان می‌دهند که شاعر ضمن کاربرد جداگانه ابزارها در مواردی نیز از کاربرد توأمان بهره گرفته است. به طور کلی تحلیل این نمونه‌ها در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی نمایانگر این است که گاهی شاعر شبکه‌های آمیخته‌ای‌ مبتنی بر دو رونداد را به صورت جداگانه در متن حاضر می‌کند که اگرچه در برخى جنبه‌‌ها اطلاعات مشابهى را به دست مى‌دهند، اما بعضاً مى‌توانند حاوی برخى اطلاعات متضاد نیز باشند. از سوی دیگر گاهی شاهد بازتاب یک یا چند فضاى آمیخته برآمده از شبکه‌هایی در پس‌زمینه به داخل شبکه دیگری هستیم که هر دو درونداد آن نقش فضاهاى پیش‌زمینه‌ را ایفا مى‌کنند. همچنین می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که شبکه آمیخته‌ای مبتنى بر سه درونداد وجود داشته باشد. نظریه آمیختگی مفهومی می‌تواند بر اساس تبیین‌های مرتبط با برداشت‌هاى پویا و منظرى از اندیشه عامیانه و همچنین چگونگی انسجام مفاهیم در ذهن و بافت بلافصل زبانی به واکاوی جامع چگونگی درهم‌ تنیدگی مفاهیم مختلف در شعر بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of conventional thought trace in Simin Behbahani's poetry with regard to the issue of metaphorical creativity and conceptual blending

نویسندگان [English]

 • Arash Aghabozorgian Masoumkhani 1
 • Maryam Iraji 2

1 Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, we have studied Simin Behbahani’s poetry on basis of conceptual metaphor theory in which extending, elaborating, questioning and composing devices are employed to create novel metaphors from the conventional materials of everyday language and thought. Then, qualitative characteristics of conceptual blending theory have been investigated as a complementary perspective to explain the subject more comprehensively. The results show separate and simultaneous usage of metaphorical creativity devices were used by Simin Behbahani in different samples. The analysis of these samples base on conceptual blending theory determines separate networks in a text with same information in some aspects and contradictory concepts in the other aspects. On the other hand, we can have blended spaces that are the result of networks in background and these spaces reflect some concepts into both input spaces of the other network in foreground simultaneously. It is also possible to consider the existence of a blending network on basis of three inputs. In general, the conceptual blending theory, based on individual landscape perception from common thought and cohesion of concepts in mind and immediate linguistic context, would specify the motivations of intertwined metaphorical concepts in poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conceptual metaphor
 • Conventional thought
 • Creativity
 • Conceptual blending
 1. بهبهانی، سیمین (1378). یاد بعضی نفرات. تهران: البرز.
 2. بهبهانی، سیمین (1395). مجموعه اشعار سیمین بهبهانى. چاپ اول. تهران: نشر نگاه.
 3. حسن‌لی، کاووس و مریم حیدری (1385). بررسی عناصر معاصر در شعر سیمین بهبهانی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. ش 48. ص 100-85.
 4. شریفیان، مهدی (1384). نقش زبان در شعر سیمین بهبهانی. پژوهشنامه ادب غنایی. ش 4. ص 99-75.
 5. راسخ‌مهند، محمد (1394). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی؛ نظریه‌ها و مفاهیم. چاپ پنجم. تهران: سمت.
 6. روشن، بلقیس و لیلا اردبیلى (1395). مقدمه­اى بر معناشناسى شناختى. چاپ دوم. تهران: علم.
 7. کریم‌خانی، مسعود (1383). شعر نیمایی از نیما یوشیج تا سیمین بهبهانی. مجله واژه. ش 3. ص 98-87.
 8. کوچش، زولاتان (1393). مقدمه­اى کاربردى بر استعاره. ترجمه شیرین پورابراهیم. چاپ اول. تهران: سمت.
 9. گلفام، ارسلان و فاطمه یوسفی‌‌راد (1381). زبان‌شناسى شناختی و استعاره. تازه‌هاى علوم شناختی. ش 3. ص 64-59.
 10. گلفام، ارسلان؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و سیما حسندخت فیروز (1388). استعاره زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی. نقد ادبی. ش 7. ص 136-121.

 

 1. Brandt, Line (2013). The Communicative Mind: A Linguistic Exploration of conceptual Integration and Meaning Construction. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 2. Croft, William and D. Alan Cruse (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Evan, Vyvyan and Melanie Green (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 4. Evan, Vyvyan; Benjamin K. Bergen and Jorg Zinken (2007). The Cognitive Linguistics Readers. London: Equinox publishing Ltd.
 5. Fauconnier‌, Gilles‌ and‌ Mark Turner (1998 a). Conceptual Integration Networks‌. Cognitive‌ Science. No22. Pp133-187.
 6. Fauconnier‌, Gilles‌ and‌ Mark Turner (1998 b). Principles of Conceptual Integration. In Jean-Pierre Koenig (Ed). Discourse and Cognition. Stanford: Center for the Study of Language and Information. Pp‌ 269‌-28.
 7. Fauconnier‌, Gilles‌ and‌ Mark Turner (2002). The Way We Think. New York: Basic Books.
 8. Glebkin Vladimir (2013). Critical View on Conceptual Blending Theory. Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society; Berlin: Austin, TX. Pp 2404-2409.
 9. Grady, Joe; Todd Oakley and Seana Coulson (1999). Blending and Metaphor. In Gibbs, Raymond and Gerard Steen (Eds). Metaphor in Cognitive Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. Pp 79-100.
 10. Kövecses, Zoltán (2005). Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Kövecses, Zoltán (2009). Metaphor and Poetic Creativity: A Cognitive Linguistic Account. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. Vol 1. No 2. Pp 181-196.
 12. Kövecses, Zoltán (2020). A New View of Metaphorical Creativity I & II. In Li, Fuyin and Yan Ding (Eds). Ten Lectures on Figurative Meaning-Making: The Role of Body and Context. The Netherlands: Brill.
 13. Lakoff, George and Mark Johnson (1980). Metaphor we live by. Chicago: Chicago University Press.
 14. Lakoff, George and Mark Turner (1989). More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: Chicago University Press.
 15. Lee, David (2001). Cognitive linguistics: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 16. Oakley, Todd and Sean Coulson (2008). Connecting the Dots: Mental Spaces and Metaphoric Language in Discourse. In Oakley, Todd and Andrew Hougaard (Eds). Mental Spaces in Discourse and Interaction. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 17. Oakley, Todd and Esther Pascal (2017). Conceptual Blending Theory. In Dancygier, Barbara (Ed). The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press; Pp 423- 448.
CAPTCHA Image