نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 استاد، گروه زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 استادیار زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

محمول‌های مرحله‌ای مبین هریک از مراحل آغاز، ادامه یا پایان انجام یک رویداد هستند و در قالب فعل‌هایی مانند شروع کردن، ادامه دادن، پایان یافتن و نظایر آن‌ها مطرح می‌شوند. در این راستا، ساخت‌هایی را که در آن‌ها محمول مرحله‌ای وجود دارد، «ساخت مرحله‌ای» نام می‌نهیم و به بحث و یررسی آن‌ها می‌پردازیم. بر این باوریم دستور نقش و ارجاع با رویکردی که به تحلیل ساخت‌های مرکب دارد می‌تواند به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس نخست به تحلیل نحوی و معنایی، سپس به تبیین تعامل دو سطح نحو و معنا می‌پردازیم. در نهایت نیز طرحواره ساختی ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی را ارائه خواهیم داد. در بعد نحوی انواع روابط «الحاق-پیوند» مد نظر هستند و در بعد معنایی انواع ویژگی‌های محمول‌ها محور بحث خواهند بود. تعامل نحو-معناشناسی در ساخت‌های مرحله‌ای نیز در قالب الگوریتم‌های پیوندی توجیه خواهند شد. گفتنی است داده‌های پژوهش حاضر برگرفته از پیکره همشهری 2 می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phase constructions in Persian language (A corpus-based analysis in the Role and Reference Grammar framework)

نویسندگان [English]

  • Parisa Najafi 1
  • jalal rahimian 2
  • Alireza Khormaee 3
  • Amirsaeid Moloodi 4

1 Shiraz University

2 Professor, Department of Linguistics, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Associate Professor , Department of Linguistics, Shiraz University, Shiraz, Iran

4 Department of Foreign Languages and Linguistics. School of Literature and Humanities. Shiraz University. Shiraz. Iran

چکیده [English]

Phase predicates describe each of the beginning, continuation, or end phases of an event and are expressed in the form of verbs such as start, continue, end, and so on. In this regard, we call the structures in which there is a phasal predicates "phase construction" and discuss them. We believe that Role and Reference Grammar (RRG) with its approach to the analysis of complex constructions can be used as a theoretical framework for the present study. Based on this, we first analyze the syntactic and semantics aspects of phase constructions, then explain the interaction of the two levels of syntax and semantics. Finally, we will present the “constructional scheme” of phase constructions in Persian language. In the syntactic dimension, various types of "juncture-nexus" relations are considered, and in the semantics dimension, various properties of predicates will be the focus of discussion. Syntactic-semantic interaction in phase constructions will also be justified in the form of linking algorithms. It is worth mentioning that the data of the present study are taken from the corpus of Hamshahri 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role and Reference Grammar
  • phase construction
  • juncture-nexus relations
  • linking algorithms
CAPTCHA Image