نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 
تغییراتی که در یک سطح زبانی رخ می‌دهد مرتبط با دیگر سطوح زبان نیز می‌باشد. این نکته را می‌توان در تعاملات بین‌زبانی همچون وام‌گیری مشاهده کرد. نام‌ها از جمله نشانه‌های زبانی هستند که به هنگام وام‌گیری ترجمه نمی‌شوند. در عوض، هر زبان با توجه به محدودیت‌های آوایی خود، تغییراتی در صورت نام‌های وام گرفته می‌دهد. در این پژوهش، با بررسی 93 نام دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی، تلاش کرده‌ایم الگوهای آوایی و کارکردهای ارتباطی تغییرات انجام گرفته را تحلیل کنیم. برای این منظور، پس از گردآوری نام‌های کوچک دوجزئی تغییریافته، به مقایسه صورت آوایی هر یک از نام‌ها در زبان فارسی و گونه موردپژوهش پرداخته‌ایم. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد فرایندهای نرم‌شدگی، نیمه‌افراشتگی، افتادگی، و پیشین‌شدگی بسامد بالاتری نسبت به دیگر فرایندها دارند. علاوه بر این، کوتاه‌سازی واژگانی از طریق حذف یک آوا یا زنجیره آوایی یا هجایی، برجسته‌ترین فرایند آوایی است که به دلایل غیرآوایی رخ می‌دهد؛ بهینه‌سازی کارکرد ارتباطی زبان یکی از انگیزه‌های اصلی این نوع تغییرات است که در قالب رساترسازی نام‌ها نمود یافته است. همچنین، داده‌ها تبدیل صورت آوایی یک نام به صورت‌های مختلف را در گذر از فارسی به گونه موردپژوهش نشان می‌دهند. صورت‌های مختلف به وجود آمده در موقعیت‌های جداگانه‌ای به کار گرفته می‌شوند؛ برای نمونه، صورت‌های کوتاه‌تر یک نام در جهت نمایش و تثبیت رابطه فرا-فرودستی به کار می‌روند..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Communicative Function of Phonetic Changes in Two-Part Loanwords in Esfidani Turkish

نویسنده [English]

  • Ali Izanloo

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

Language is a system whose various levels interrelate with each other. Thus, one of the most logical types of linguistic searching is to investigate the link between different linguistic phenomena at different levels. The study aimed to analyze the phonetic processes occurring in two-part loan first names in one of the Turkish varieties, to identify the patterns of phonetic changes, and to examine the communicative and functional role of the language along with phonetic changes occurred. Altogether, they would contribute to the recognition of the close relationship between form and meaning and their trace in one another.

Review of Literature

Among the research conducted on names, two related ones can be referred to. One is Nadim (2005) which has examined informal names in Qeshm Island. He has dealt with names whose pronunciation has been distanced from the standard. For example, he points out that the name Ibrâhim is pronounced Berohimou, Berohimek and Berohim. In addition to specifying the type of change (morphological: Ibrâhim: Brohimek; shortening: Ibrâhim: Berohim; labeling: Abdullah: Abdul, Gorva = cat), he mentions two types of social function as well: surface function (foreground or limited), including the creation of joy, intimacy, contempt and ridicule; and the main or collective function of lifestyle (food, clothing, customs, music, etc.). From the phonetic perspective, the researcher solely states the three types of change mentioned above and does not exactly inspect the phonetic structure of the names. On the other hand, changes discussed lie within the scope of Persian language and differ from the aim of the current study which focuses on interlingual changes.
In addition to the above study, Izanloo (in press) has also explored first names. He has studied 140 single-part loan first names in Esfidani Turkish and extracted their phonetic localization patterns. Moreover, the pragmatic functions such as humiliation, endearment and the use of names with regard to politeness relations have been noted. The above study has only considered single-part names and pragmatic aspects have been the researcher’s focus. The present study, probing both two-part loan first names and the relationship between phonetic level and communicative and discursive functions, differs from the above research.

Method

Ninety three two-part loan first names were analyzed in Esfidani Turkish. Names were collected through field observation, consultation with the villagers and making use of the list available to the village council. A Persian monolingual with standard accent and an elderly resident of the village were then asked to pronounce each and every single one of the names. After comparing the differences between Persian and Turkish, phonetic processes were extracted and categorized.

Results and Discussion

Based on the types of name components, phonetic processes are analyzed in the following.
Qoli second part: Sa’âdatqoli, Emâmqoli, Rezâqoli, Mortezâqoli
In all the names of this category, the second part is accompanied by the raised first and last vowel. Sa’âdatqoli is pronounced as [sɒt.ɢu.le] by removing two syllables. Emâmqoli becomes [Ɂi.mɒm.ɢu.le] with raising the first vowel of the first part and [Ɂi.mo] with reduction, respectively. In Rezâqoli [rɒ.zɒʁ.le], the first vowel of the first part assimilates and the first vowel of the second part is deleted along with the conversion of the four-syllable structure [CV.CV.CV.CV] into the three-syllable structure [CV.CVC.CV]. Mortezâqoli turns to [mur.sɒʁ.le] by raising the first vowel of the first part, the removal of the [te] chain, the fortition of the consonant [z], and the semi-raising of the final vowel of the second part, converting the five-syllable structure [CVC.CV. CV.CV.CV] in Persian into three syllables [CVC.CVC.CV].
It is worth noting that, in general, shorter forms are used to express and establish a position of power. This is done through the use of short form(s) of a name to identify the type of power relationship (superordinate, subordinate or equal in intimate or formal relationships). More precisely, when a name is deformed in a variety of forms, the longer forms are unmarked, while the shorter forms are marked and have adopted discursive functions. This finding is also in line with everyday observations where a long chain of labels is commonly used to address important individuals. Therefore, there is a kind of an iconic relationship between the shortage of a name and its subordination. This means that in names that have changed in a number of ways, the shorter the form, the more subordinately it is used. In the tradition of iconicity studies, the iconic relationship between form and meaning is analyzed in terms of three principles of cohesion, adjacency and sequential order (Willems & De Cuypere, 2008). It can now be claimed that in a language system, the length of a chain (formal properties) is also closely related to its meaning or function. Given the fact that the longer the chain, the more energy is needed to produce it, and since language system logic is based on parsimony and energy efficiency (Calabrese, 2005), when encountering a long chain, it should be borne in mind that there is a strong incentive behind it which leads the language to the opposite direction of parsimony. The current research shows that longer forms of a name are used for more polite situations. This finding suggests that interpersonal communication engineering is of utmost importance in linguistic communication. By this token, spending more energy by extending the phonetic chain in order to secure and consolidate the interpersonal relationship by being more polite (Ogiermann, 2009) is completely justified.

Conclusion

The present research was an attempt to study the phonetic changes of two-part loan names in Esfidani Turkish. Data showed higher frequencies in the processes of lenition, semi-raising, lowering and umlaut. In addition, the data suggests that this variety highly tends to shorten the names lexically by removing a phone, or a phonetic chain. As discussed in the discussion section, these changes have been aimed at optimizing the communicative function of the language by increasing the expression of each of the names.

کلیدواژه‌ها [English]

  • two-part loan name
  • phonetic process
  • communicational function
  • Esfidani Turkish
1. احمدخانی، محمدرضا و رشیدیان، دیانا. (1395). بومی‌سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی. زبان‌شناخت، 7(1)، 15-1.
2. ایزانلو، علی. (1397). الگوهای بومی‌سازی آوایی نام های کوچک قرضی تک‌جزئی در گونه ترکی اسفیدانی. در دست داوری.
3. حامدی شیروان و پهلوان‌نژاد، محمدرضا. (1392). بررسی و توصیف فرایندهای واجی در گویش ترکی شیروان. دومین همایش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور. تهران.
4. رضی‌نژاد، سیدمحمد. (1393). فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی پایانی در زبان ترکی آذربایجانی. فصلنامه زبان و مطالعات گویش‌های غرب ایران. 2(7). 93-81.
5. علائی، بهلول. (1392). بررسی فرآیند هماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد. پژوهش‌های زبان‌شناسی، 5(1)، 48-31.
6. کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و رنگین‌کمان، فرانک. (1388). بررسی واج‌شناختی زبان ترکی گونه زنجان. مجله علم و فناوری. 8(2-1)، 70-58.
7. کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه. (1385). واج‌شناسی: رویکردهای قاعده‌بنیاد. تهران: انتشارات سمت.
8. کرد زعفرانلو کامبوزیان، عالیه و رضویان، سید حسین. (1384). برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار. زبان و زبان‌شناسی، 1(2)، 104-89.
9. مشکوه الدینی، مهدی. (1377). ساخت آوایی زبان. چاپ چهارم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
10. منصف، ماهرخ و کرد زعفرانلو کامبوزیان، عالیه. (1394). برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی. فصلنامه ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین، 5(4)، 126-105.
11. ندیم، مصطفی. (1384). نظام نام‌گذاری غیررسمی عامه در میان جزیره‌نشینان قشم. نامه انسان‌شناسی، 4(7)، 160-147.
12. Blackledge, A. (2005). Discourse and power in a multilingual world. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
13. Botma, E. D. (2011). Sonorants. In Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume, and Keren Rice (eds.), The Blackwell companion to phonology vol. 3: phonological processes (pp. 171-194). John Wiley & Sons, Ltd.
14. Butler, Ch. S. (2003). Structure and function: A guide to three major structural-functional theories. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
15. Calabrese, A. (2005). Markeness and economy in a derivational model of phonology. New York/ Berlin: Mouton de Gruyter.
16. De Lacy, P. (2007). The interaction of tone, sonority, and prosodic structure. In Paul De Lacy (ed.), The Cambridge handbook of phonology (pp. 281-307). Cambridge: Cambridge University Press.
17. De Stefani, E. (2016). Names and discourse. In Carole Hough (ed.), The Oxford handbook of names and naming (pp. 52-66). Oxford: Oxford University Press.
18. Gurevich, N. (2004). Lenition and contrast: The functional consequences of certain phonetically conditioned sound changes. New York & London: Routledge.
19. Gurevich, N. (2011). Lenition. In Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume, and Keren Rice (eds.), The Blackwell companion to phonology vol. 3: phonological processes, (pp. 1559-1576). John Wiley & Sons, Ltd.
20. Kenstowicz, Michael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge, MA: Blackwell.
21. Lass, R. (1998). Phonology: An introduction to basic concepts. Cambridge: Cambridge University press.
22. Nathan, G. (2008). Phonology: A cognitive grammar introduction. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
23. Ogiermann, E. (2009). On apologizing in negative and positive politeness cultures. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
24. Parker, Steve. (2012). Sonority distance vs. sonority dispersion- a typological survey. In Steve Parker (ed.), The sonority controversy (pp. 165-101). De Gruyter Mouton.
25. Parker, S. (2011). Sonority. In Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume, and Keren Rice (eds.), The Blackwell companion to phonology vol. 3: phonological processes (pp. 1160-1184). John Wiley & Sons, Ltd.
26. Willems, K., & De Cuypere. (2008). Naturalness and iconicity in language. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
CAPTCHA Image