نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

1 دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 فردوسی مشهد

چکیده

درد پدیده ای است که انسان ها در طول زندگی خود آن را تجربه می کنند. با توجه به این که معمولاً زبان به عنوان مهم ترین ابزار ارتباطی از سوی شخص مبتلا به درد برای آگاه سازی و انتقال آن به پزشک به کار می رود، اهمیت سخنان بیمار و بررسی زبانی جملات بیان کننده درد آشکار است. در مقاله حاضر، پس از معرفی مختصر موضوع و پیشینه تلاش های انجام شده مرتبط، الگوی هلیدی در تحلیل زبان درد به عنوان بنیان نظری تحلیل تشریح می شود که در آن بیان و توصیف درد در یکی از سه قالب فرایندی، اسمی یا صفتی جای گرفته است. سپس داده هایی از زبان فارسی که از مکالمه های انجام شده بین 80 بیمار با یکی از پزشکان در شهر مشهد جمع آوری شده است بر اساس شیوه ذکر شده بررسی و تحلیل می شود. آمار به دست آمده از تحلیل نشان می دهد که برخی از فرایندهای معرفی شده برای بیان درد از سوی بیماران فارسی زبان استفاده نمی شوند و دیگر این که در داده های زبان فارسی ساختار چهارم یعنی استفاده از گروه قیدی برای بیان و توصیف درد مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Pain-DescriptionSentences in Persian Based onHalliday'sModel

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammadian 1
  • Azam Estaji 2
  • Shahla Sharifi 2
  • Mohammadreza Pahlevannezhad 2

1 Chabahar Maritime University

2 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Pain is a phenomenon experienced more or less by all people during their lives. Since sufferers usually use language as the most important human communication tool to inform others about their pains, sentences describing pain and studying them linguistically may reveal some points. In this paper, after a short introduction to the subject and reviewing the literature, we take one of the systematic methods for analyzing the language of pain presented by M. K. Halliday as the basis of our analysis. In this approach, pain is expressedthrough a process, a noun phrase or an adjective phrase. Then, the data comprised of conversations between a doctor and 80 patients in Mashhad will be analyzed according to Halliday’s method. The analysis shows that some of the introduced processes have not been used by the Persian speaking patients to describe their pains; moreover, an additional form for pain description is observed in the data, namely pain description using an adverb phrase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pain
  • pain description
  • Process
  • noun phrase
  • adjective phrase
ابراهیمی نژاد، غلامرضا و دیگران (1383) «استفاده از پرسش نامه درد مک گیل در ارزیابی بیماران قبل و بعد از جراحی مغز و اعصاب (ضایعات غیر ضربه مغزی) در بیمارستان شهید باهنر کرمان»، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره یازدهم، شماره 2: 125-119.
استاجی، اعظم (1388) «بررسی تفاوت های جنسیتی در توصیف و بیان درد»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، به کوشش محمد رضا پهلوان نژاد، ص: 14، مشهد: دانشگاه فردوسی.
Broderick, Joan E. and others (2006) «Recalled Pain Ratings: A Complex and Poorly Defined Task», The Journal of Pain, Vol. 7 (2): 142-149.
Damasio, Antonio R. (1999) The Feeling of What Happens, New York: Harcourt Brace and Company.
Freud, Sigmund (1926) «Inhibitions, symptoms and anxiety», On psychopathology: Inhibitions, Symptoms and Anxiety and Other Works, The Pelican Freud Library, Vol. 10, Middlesex: Penguin Books.
Halliday, M. A. K. (1994) An Intoduction to Functional Grammar, 2nd ed., New York: Edward Arnold.
Halliday, M.A.K. (1998) «On the grammar of pain», Functions of Language, Vol. 5 (1): 1-32, Amsterdam: John Benjamins B.V.
Halliday, M.A.K & Christian M. I. M. Matthiessen (2004) An Introduction to Functional Grammar, London: ARNOLD a member of the Hodder Headline Group.
Lascaratou, Chryssoula (2007) The Language of Pain (Expression or description?), Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Melzack, Roland & Warren S. Torgerson (1971) «On the language of pain», Anaesthesiology, 34: 50-59.
Strong, J. and others (2009) «Language and gender differences when describing a past pain event», PAIN, 145: 86–95.
Sussex, Roland (2007) «The vocabulary of pain in intercultural communication», School of Languages & Comparative Cultural Studies, Queensland: The University of Queensland.
Thompson, Geoff (2004) Introducing Functional Grammar, London: ARNOLD a member of the Hodder Headline Group.
CAPTCHA Image