نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

ضمیر انتزاعی PRO فاعل بندهای بی‌زمان است که نمود آوایی ندارد ولی از نظر نحوی فعّال است. وجود PRO در فارسی محلّ تأمّل است. علّت این موضوع احتمالاً یافتن بند بی‌زمان و مهم‌تر، یافتن جایگاه بدون حاکمیت در فارسی بوده است . به هر حال بند بی‌زمان در فارسی وجود داشته ولی دستور سنّتی و برخی دیدگاههای جدید آن را مقوله ای از جنس اسم محسوب کرده است. رهیافتهای جدید به دستور نیز، قادر به توجیه جایگاه بدون حاکمیت که برای وجود PRO لازم است نیستند. این مقاله به معرّفی PRO در فارسی می‌پردازد و مقولاتی که در دیدگاههای دیگر اسم محسوب شده‌اند، بند بی‌زمان معرّفی می‌کند و شواهد زبان‌شناختی (معنایی، نحوی، ساختواژی) لازم مبنی بربندبی‌زمان بودن آنها را ارائه می‌دهد و به تبع آن امکان وجود جایگاه به دور از حاکمیّت و PRO در فارسی بررسی می‌شود. بندهای مصدری فارسی CP هستند نه IP و به تبع این ویژگی، امکان ظهور PRO در جایگاه به دور از حاکمیّت، امکان پذیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the existence of PRO in Persian

نویسندگان [English]

  • Ahmad Moinzadeh
  • Abolfazl Mosaffa Jahromi

چکیده [English]

The non-overt subject of the infinitive clause is represented by the element PRO, an NP which appears to be syntactically active without overt manifestation. Although PRO is a part of architecture of GB, no coherent account of this element can be found in Persian. The stipulation of PRO by Iranian grammarians both traditional and modern has been in vain due to two dilemmas: first the nature of non-finite clause in Persian, and second, finding ungoverned position for PRO. After all, syntactic, semantic and morphological behavior of Masdsar in Persian supports its constituency nature in favor of being a non-finite clause. Subsequent to introducing the non-finite clause in Persian, there will be a room to account for the existence of PRO. Of considerable importance is the justification that non-finite clauses are CPs not IPs, which makes it possible to find an ungoverned position for the distribution of PRO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : infinitive clause
  • PRO
  • Government
  • empty category
  • binding theory
  • extended projection principle
CAPTCHA Image