واج شناسی
بررسی تکیه‌ی اسم در گویش مشهدی با رویکرد نظریه‌ی واج‌شناسی مورایی

سعیده شجاع رضوی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 54-76

چکیده
  بررسی ساختار تکیه در گویش مشهدی می‌تواند برخی مشخصات این گویش را نمایان سازد. در اکثر پژوهش‌های مربوط به تکیه در زبان فارسی تکیه مقوله‌ای صرفی است و آن را در ارتباط با اجزای کلام بررسی می‌کنند اما پژوهش حاضر سعی دارد تفاوت‌های موجود تکیه در مقوله‌ی دستوری اسم را بر اساس نوع و وزن هجا در چارچوب نظریه‌ی مورایی مورد بررسی قرار دهد. ...  بیشتر