انسدادچاکنایی در گونه‌های زبان فارسی

فهیمه خداوردی

دوره 11، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 85-113

چکیده
  در مقالۀ حاضر، بافت‌های وقوع همخوان انسدادی چاکنایی در ۴۶ واژه و ترکیب، با بسامد رخداد ۲-۳ بار در گفتار پنج گویشور مرد زبان فارسی تهرانی، یزدی، اصفهانی، کرمانی و خراسانی (سبزوار)، بررسی‌‌شده‌اند و مقادیر آماری رخداد گونه‌های آوایی آن، بنا بر شواهد صوت‌شناختی، به‌دست‌آمده‌است. یافته‌های آزمایشگاهی نشان ‌‌می‌دهند که در مجموع ...  بیشتر