نگرشی نقشی-رده شناختی به کارکرد ساخت های کامل در زبان فارسی

منصور رحیمی فر؛ والی رضایی؛ رضوان متولیان

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 111-139

چکیده
  ساخت­های­ کامل ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ، از مقوله­ های دستوری بحث برانگیز و دارای پیچیدگی از جنبه صوری و معنایی است. علت این پیچیدگی را باید در این ویژگی جستجو نماییم که از یک سو با گذشته و از سوی دیگر با زمان حال پیوند دارد. هم گذشته و هم کامل در پیوند با رویدادی به کار می­روند که پیش از هنگام گفتار رخ داده ­اند، هر چند در مورد ساخت کامل، بر ...  بیشتر