بررسی انگیزة باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونة موردی "دست"

سید حمزه موسوی؛ محمد عموزاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 193-225

چکیده
  در مقاله حاضر تلاش شده است تا انگیزه­های معناشناختی و کاربردشناختی باهم­آیی واژگانی بر اساس معناشناسی قالبی که مشخص می­کند چه واژه­هایی با واژة "دست" باهم­آیی دارند و چه انگیزه­ شناختی می­تواند توجیه­گر کنار هم قرار گرفتن این واژه­ها باشد، بررسی شود. به عبارت دیگر، پرسش این است آیا انگیزه­ای که واژه­های پایه و باهم­آی را در کنار ...  بیشتر