رویکردهای عمده در آموزش خواندن و نقش آنها در «آموزش نوین زبان فارسی»

احمد صفارمقدم؛ حوریه احدی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 61-88

چکیده
  به‌‌دلیل اهمیت خواندن، رویکردهای عمده ای در طی چند دهۀ گذشته برای آموزش آن پدید آمده که می توان با بررسی فرایندهای مربوط بینش بهتری نسبت به آنها کسب نمود. همزمان با مطالعات نظری، منابع درسی ویژۀ خواندن و یا مجموعه هایی برای آموزش هر چهار مهارت شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن فارسی به غیرفارسی زبانان تدوین گردیده که در بالا بردن کیفیت ...  بیشتر