نحو
پیرامون «را» در مفعول صریح بر مبنای رویکرد دستور واژی‌-نقشی

سحر محمدیان؛ بهرام مدرسی؛ فروغ کاظمی؛ ستاره مجیدی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  ‌دبیرمقدم (۱۳۸۳،۱۳۶۹) بر این باور است که «را» علاوه بر آنکه می‌تواند از لحاظ نحوی نقش‌نمای مفعول صریح باشد، از لحاظ اطلاعی می‌تواند نشان مبتدای ثانویه آن باشد. در‌این‌بین، برخی از پژوهشگران رخداد «را» در مفعول صریح به‌عنوان نشان مبتدای ثانویه، هنگامی که نکره است و یا هنگامی که در پاسخی به پرسش گوینده به‌عنوان کانون ...  بیشتر