حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای )

ابراهیم بدخشان؛ یادگار کریمی؛ رزیتا رنجبر

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 1-28

چکیده
  در دستور زایشی اخیر دو دیدگاه عمده راجع به چگونگی نظام حالت دهی وجود دارد. دیدگاه چامسکیایی استاندارد این است که حالت توسط هسته ی دستوری به نزدیکترین گروه اسمی از طریق یک رابطه ی مطابقه اعطا می شود (بیکر 2010). در این رویکرد حالت به عنوان تجویز کننده ی گروههای اسمی، مفهومی کاملاً نحوی دارد و ارتباط مستقیمی بین حالتهای ساختاری و روابط ساختاری ...  بیشتر