عوامل موثر بر پسایندسازی در زبان فارسی

محمد راسخ مهند؛ مریم قیاسوند

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 27-47

چکیده
  منظور از پسایندسازی در این مقاله، فرایندی است که طی آن سازه‌ای در جمله که جایگاه بی‌نشان آن پیش از فعل است، در جایگاه پس از فعل قرار می گیرد. در این پژوهش، با انتخاب چارچوب نظری نحو نقش گرا، به بررسی این فرایند پرداخته ایم و سعی کرده ایم نشان دهیم چه عوامل نقشی احتمال پسایندشدگی را بالا می برند. عوامل نقشی مورد بررسی عبارتند از: وزن ...  بیشتر