نمود واژگانی افعال مرکب در گویش بیرجندی

زهرا عباسی

دوره 7، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 39-60

چکیده
  نمود از ویژگی‏های ساختاری و معنا شناختی فعل است که در زبان‏های مختلف به شیوه‏های متفاوت بازنمایی می‏شود و زمان دستوری را از زمان غیر دستوری متمایزمی‏کند. تاکنون دسته‏بندی‏ها‏ی متفاوتی از انواع نمود فعل ارائه شده‏است. با توجه به اهمیت مطالعه گویش‏های فارسی برای حفظ آنها و نیز دستیابی به قواعد متقن دستوری در گویش‏های مختلف فارسیدر ...  بیشتر