استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار

مهدیس زورورز؛ آزیتا افراشی؛ سید مصطفی عاصی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 49-72

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی استعاره‌های مفهومی حوزه شادی در پیکره‌ای نمونه از زبان فارسی می‌پردازد. در این پژوهش، تلاش شده با بهره‌گیری از پایگاه دادگان زبان فارسی، پیکره‌ای از متون نوشتاری زبان فارسی معاصر که شباهت بیشتری به زبان روزمره سخنوران دارد، نمونه‌گیری و سپس استعاره‌های مفهومی از آن استخراج گردد. این پیکره نمونه شامل 14 متن ...  بیشتر