بررسی شناختی شبکه معنایی حرف اضافه «با» در زبان فارسی

شهره مختاری؛ حدائق رضایی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 73-94

چکیده
  «با» یکی از حروف اضافه پرکاربرد زبان فارسی است که نقش های دیگری از جمله ادات صفت و نقش وندی را نیز می پذیرد. مقاله حاضر در چارچوب معنی شناسی واژگانی شناختی به بررسی مفاهیم گوناگون مقوله «با» در نقش حرف اضافه می پردازد. اهداف اصلی این مطالعه، نشان دادن تصادفی نبودن معانی گوناگون حرف اضافه «با» و ارائه شبکه معنایی حرف اضافه «با» است. ...  بیشتر