تحلیل شناختی پاره ای از استعاره های دل در بوستان سعدی

سلیمان قادری نجف آبادی؛ منوچهر توانگر

دوره 5، شماره 8 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 21-51

چکیده
  مطالعة حاضر در چهارچوب زبانشناسی فرهنگی به بررسی برخی از مفهوم پردازی های استعاری واژة دل در بوستان سعدی پرداخته است. تحلیل داده ها نشان می دهد که این اندام به شکلی زایا در امر تن آیش ذهن زبانمندان فارسی از طریق یک الگوی فرهنگی مشارکت می جوید و از خلال آن به مفهوم پردازی عناصری از حوزه های مفهومی احساسات (عشق، شادی، غم)، قوای ذهنی (درک ...  بیشتر