نحو
نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی

حسن برزگر؛ مهین ناز میردهقان فراشاه؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 167-194

چکیده
  بررسی نمود واژگانی در افعال مرکب زبان فارسی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است. در مطالعات این حوزه دو دیدگاه عمده به چشم می‌خورد: در برخی از آثار، «عنصر پیش‌فعل»، اعم از اسم، صفت، و گروه حرف اضافه‌ای عامل تعیین‌کننده‌ی کرانمندی فعل مرکب قلمداد شده، و در برخی دیگر، از نقش «فعل سبک» سخن به میان آمده است. ...  بیشتر