نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات عرب، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 ، استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

نگاه ساختاری به آثار ادبی به سبب بررسی عناصر درون متنی و کشف الگوی پیوند آنها، زمینه های دریافت شایسته تر از ماهیت ادبیات را فراهم می آورد، و با ارایه شگردهای خلق آثار برتر ادبی می تواند به گسترش الگو های پردازش اثر ادبی کمک کند. بدین ترتیب، برای بررسی ساختاری و محتوای متن رمان چهارگانه االبشیر بن سلامه، ناچار باید ابتدا طرح کلی آن را استخراج کرد، و سپس به تحلیل آن پرداخت. در تجزیه رمان به طرح اولیه، عناصر و متون رمان ها، به میزان شرکت در زنجیره حوادث و نقششان در ساختن نقاط اوج در درجه اهمیت قرار می گیرند. قدرت یک رمان واقع گرا چون رمان های مذکور، در تعداد پی رفت های کامل و چگونگی چینش و رابطه علی و معلولی برقرار شده در میان آنهاست. تعداد پی رفت های اصلی معمولا به تعداد نقاط اوج داستانی وابسته اند. هر شخصیت در طول رمان با پی رفت های متعدد ایفای نقش می کند، ولی همه آنها در ایجاد ساختمان اصلی داستان نقش محوری ندارند. بدین ترتیب پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین و نقد محتوای رمانه های چهارگانه البشیر بن سلامه، انجام یافته است. از جمله دستاوردهای این پژوهش آن است که «البشیر بن سلامه» با به کارگیری فن توصیف و شیوه ها و ابزارهای گوناگون آن، علاوه بر توفیق در انتقال محتوا و عواطف و حالات درونی شخصیت های رمان به خواننده، وی را به خوبی در جریان حوادث رمان قرار داده و تصویر بسیار ملموسی از فضای رمان ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique of the content of Al-Bashir Ibn Salameh's four novels (Aisha, Adel, Ali, Nasser); Discourse Analysis Approach

نویسندگان [English]

 • Shahin Nasiri 1
 • Mustafa Yegani 2
 • Ardashir Sadraddini 3

1 PhD student, Department of Arabic Language and Literature, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

چکیده [English]

A structural view of literary works by examining the elements within the text and discovering their pattern of connection, provides a more appropriate context for the nature of literature, and by providing techniques for creating superior literary works can help to develop patterns of literary work processing. Thus, in order to study the structure and content of the text of Al-Bashir ibn Salameh's four novels, it is necessary to first extract its outline, and then analyze it. In the analysis of the novel to the original design, the elements and texts of the novels are as important as the participation in the chain of events and their role in constructing the climaxes. The power of a realistic novel like the ones mentioned above lies in the number of complete sequences and how the arrangement and causal relationship is established between them. The number of main sequences usually depends on the number of story climaxes. Each character plays a role throughout the novel with several sequences, but not all of them play a central role in creating the main structure of the story. Thus, the present research has been done by descriptive-analytical method with the aim of explaining and criticizing the content of Al-Bashir Ibn Salameh's four novels. One of the achievements of this research is that "Al-Bashir Ibn Salameh" by using the technique of description and its various methods and tools, in addition to succeeding in conveying the content and emotions and inner states of the novel characters to the reader, well him in the course of events. Has placed the novel and presented a very tangible picture of the atmosphere of the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discourse Analysis
 • Novel
 • Al-Bashir Ibn Salameh
 • Four Novels (Aisha
 • Adel
 • Ali
 • Nasser)
 • Personality
احمدی، بابک. (۱۳۸۰). ساختار و تأویل متن، هران: مرکز.
ایگلتون، تری. (۱۳۸۰)، پیش درآمدی بر نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.
بن سلامه، البشیر. (۲۰۱۵). أربع روایات (عائشه، عادل، علی، ناصر). تونس: دارالثقافه.
تولان، مایکل. (۲۰۰۱). روایت شناسی؛ درآمد زبان شناختی انتقادی. ترجمه سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.
شریفی. محمد. (۱۳۸۷). فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین.
لوته. یاکوب. (۱۳۸۴). مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما. ترجمه امید نیک فرجام. تهران: نشر مینوی خرد.
کردی. عبدالرحیم. (۲۰۰۶). السرد فی الروایة المعاصرة. القاهرة: مکتبة الآداب.
مارتین. والاس. (۱۳۸۲) و (۱۳۸۶). نظریه های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس.
مرتاض. عبدالملک. (۱۹۹۸). فی نظریة الروایة: بحث فی تقنیات السرد. الکویت: سلسلة عالم المعرفة.
مندنی پور، شهریار. (۱۳۸۴). شرق بنفشه. تهران: نشر مرکز.
میرصادقی، جمال. (138۵). ادبیات داستانی. تهران: انتشارات علمی.
میرصادقی، جمال. (۱۳۸۹). عناصر داستان. تهران: سخن.
میرعابدینی، حسن. (۱۳۸۷). صد سال داستان نویسی ایران. تهران: سرچشمه.
یونسی، ابراهیم. (۱۳۸۲). هنر داستان نویسی. تهران: نگاه.
Archer, J. Irland, J. Amus, S.L. Broad, H., & Currid, L. (1998). Duration of Homesickness Scale. British Journal of Psyschology, 89, 205.
Vantilburg, M. A. L. (1997). The psychological context of homesickness. In M. A. L. Vantilborg & A. J. J. M. Vingerhoets (Eds.), Psychological aspects of geographical moves: homesickness and acculturation stress, 39. Tilburg. Tilburg University press.
CAPTCHA Image