اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین فاطمی
سردبیر: دکتر مهدی مشکوه الدینی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۳۳
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۹X
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه