نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی‌، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ مفاهیم استعاری ترس در گفتار روزمرۀ بزرگسالان بینا و نابینای مادرزاد در جغرافیای زبانی-فرهنگی ایلام می‌باشد. به این منظور، داده‌های پژوهش از 50 گویشور این منطقه در دو گروه آزمودنی شامل 25 نفر بزرگسال نابینا به‌عنوان گروه آزمایش در ردۀ سنی70-18 سال و 25 نفر بزرگسال بینا به‌عنوان گروه کنترل همتای آنها گردآوری شدند. به منظور نمایش چگونگی بیان استعاری ترس در گفتار این دو گروه از افراد علاوه‌بر نگاشت-ها، پربسامدترین حوزه‌های مبدأ نیز شناسایی و معرفی شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم‌افزارSPSS صورت گرفت. یافته‌های مربوط به درک استعاره‌های مفهومی عواطف مشخص ساخت که از نظر فراوانیِ استعاره‌ها، تفاوت معنی‌داری بین بزرگسالان بینا و نابینا وجود نداشت، اما فراوانی منشأهای حسی به‌کاررفته برای قلمروهای مبدأ ترس در گفتار این دو گروه با یکدیگر متفاوت بود، به طوری ‌که افراد نابینا برای بیان ترس به‌طور معنی‌داری حواس چشایی و لامسه را بیشتر از افراد بینا به کار ‌بردند(P<0.05). مقایسه داده‌های به‌دست ‌آمده از پژوهش با مدل قلمروهای مبدأ کووچش (2002) نشان داد که از نظر کاربرد قلمروهای مبدأ ترس، مطابقت کامل بین آن‌ها وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cognitive Comparison of the Components of Conceptual Metaphor of FEAR between the Blind and the Sighted Individuals of the Linguocultural Geography of Ilam

نویسنده [English]

  • Elham Sobati

Assistant Professor, Department of English Language, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate and compare the metaphorical concepts of fear in the daily speech of sighted and blind adults in the linguocultural geography of Ilam. To this end, research data was gathered from 50 bilingual informants of this area in two subject groups including 25 congenital blind aged 18-70 years, as the experimental group, and 25 individuals as their matched control group. To show how fear is metaphorically expressed in the speech of these two groups of people, in addition to the mappings, the most frequent source domains were also identified and introduced. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics methods in SPSS software. The results of the conceptual metaphors of emotions showed that, regarding the frequency of metaphors, there were no meaningful differences between the performance of the blind and the sighted adults. However, the frequency of the utilized sensory sources for the source domains of fear was different in the speech of the two groups, where the blind used the senses of taste and touch significantly more than the sighted people to express love (P<0.05). The comparison of the gathered data with the Kovecses source domains model (2002) showed that there was no perfect compatibility between the two groups with respect to the utilization of source domains for fear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual metaphors
  • sighted subjects
  • fear
  • linguocultural geography of Ilam
  • cognitive linguistics
CAPTCHA Image