تحلیل زبانی ـ اجتماعی گفتمان پزشک و بیمار فارسی زبان

محمدامین ناصح؛ زهرا استادزاده

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  این مقاله در حوزة جامعه شناسی زبان به بررسی رابطة قدرت/ همبستگی در گفتار پزشک و بیمار فارسی زبان می پردازد. ازاین رو متغیّر زبانی گونه های خطاب به عنوان یکی از نشانگرهای ابراز قدرت در کنار چهار متغیر اجتماعی جنسیت، طبقة اجتماعی، سن و تحصیلات مدّ نظر بوده . کاربرد متغیرها در هر گروه با بهره گیری از تحلیلهای آماری مورد بررسی دقیق قرار ...  بیشتر