پسوند« ‌ی» : پیشینه و کاربرد‌های آن (یک پژوهش ترازمانی)

نسترن توکّلی؛ سیامک صاحبی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  در میان پسوندهای موجود در زبان فارسی، پسوند «‌ی» از قدرتی بی‌مانند برخورداراست: چه از حیث تنوّع گروههای اشتقاقی و چه از لحاظ تعداد مشتقاتی که می‌سازد. این پسوند، که سابقة آن به ایرانی باستان بازمی‌گردد، بسیار زایاست و بالاترین بسامد را در میان دیگر وندها دارد. ازهمین‌رو، جستار حاضر با اتّخاذ رویکردی ترازمانی، سابقة حضور وکاربردهای ...  بیشتر