کاربرد شناسی
تحلیل بهینگی فرایندهای وقف قرآن

سیما عوض پور؛ محمود بی جن خان

دوره 12، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 127-151

چکیده
  در این مقاله فرایندهای واجی در محل وقف در چارچوب رویکرد بهینگی موازی بررسی می­شود. واکه­های کوتاه، فارغ از نقش صرفی و نحوی آن، تکواژ نشاته نکره /n/ و حالت فاعلی /u/ و اضافی /i/ در محل وقف حذف می­شوند. واکه افتاده حالت مفعولی /a/ نیز به دلیل رسایی بالا در برابر حذف، مقاومت می­کند و به مورای خالی شده مجاور، پس از حذف تکواژ نکره، گسترده ...  بیشتر