هماهنگی بسامد و امکانات دستوری نمود

ایران عبدی؛ محمد راسخ مهند

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 61-85

چکیده
  اصل بسامد زبانی یکی از عوامل درونزبانی است که بر اساس آن زبان تمایل به صرف کمترین انرژی برای تلفظ و بیان ساختهای مختلف زبانی دارد. فرضیههای مطرح در این زمینه که بر پایۀ دو دیدگاه تاریخی و همزمانی بررسی شدند، عبارتند از: افزایش و یا کاهش امکانات دستوری نمود در گذر زمان حاصل بسامد آن است، یعنی هرگاه هر یک از انواع نمود آغازی، مستمر و تکمیلی ...  بیشتر

مطابقه متعارف فعلی در گویش زین آبادی

ایران عبدی؛ مهرداد نغزگوی کهن

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 97-118

چکیده
  یکی از مهم­ترین مقولات صرفی - نحوی در حوزه زبان­شناسی مطابقه است که به هماهنگی نظام­مند بین ویژگی­های صوری و معنایی یک عنصر و ویژگی­های صوری عنصر دیگر اشاره دارد. در مطابقه مفاهیمی چون کنترل­کننده، هدف، حوزه مطابقه، مشخصه، ارزش و شرط مطرح است. عوامل زبانی و فرازبانیِ مختلفی می­توانند بر این عناصر تأثیر بگذارند و باعث گوناگونی­های ...  بیشتر