تناوب مکانی در افعال گذاشتنی زبان فارسی: رویکردی نقشگرا

زهرا قانع؛ والی رضایی

دوره 9، شماره 17 ، تیر 1397، ، صفحه 1-19

چکیده
  افعال گذاشتنی زیادی در زبان فارسی دارای تناوب مکانی هستند. تناوب مکانی رابطه بین دو ساخت نحوی از یک فعل سه ظرفیتی است که در آن مشارکت کنندگان- موضوع مکان و موضوع انتقالی- در هر یک از ساخت های نحوی به شکلی متفاوت ظهور می یابند. این جستار به هدف بررسی این مسأله از دیدگاه دستور نقش و ارجاع تدوین شده است و ضمن مقایسة این ساخت در زبان انگلیسی ...  بیشتر