درس‌نامه‌آموزش حروف‌اضافه با رویکرد معنی شناسی‌شناختی برای آموزش به غیر فارسی زبانان (مطالعه‌ موردی: حرف‌اضافه‌ «از»)

طاهره وحیدی فردوسی؛ علی علیزاده؛ زهرا بادامدری

دوره 9، شماره 17 ، تیر 1397، ، صفحه 175-202

چکیده
  در این پژوهش سعی شده تا با تکیه بر دستاوردهای رویکردمعنی‌شناسی شناختی که طرح‌واره‌های تصویری از مهم‌ترین آن‌ها است،رهیافت جدیدی جهت یادگیری معنادار و ماندگارترحرف‌اضافه «از» در زبان فارسی ارائه شود.لذا ابتدا بر اساس معیارهای تایلر و ایوانز (۲۰۰۳) معانی مکانی و متفاوت این حرف‌اضافه بر مبنای فرهنگ سخن انوری (1381) انتخاب شد؛سپس ...  بیشتر