رده شناسی زبان
ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول در عربی و فارسی: رویکردی تطبیقی-درزمانی

روح الله مفیدی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 105-133

چکیده
  این مقاله با نگاهی درزمانی (تاریخی) به بررسی و مقایسۀ تحولات دو زبان عربی و فارسی در سه حوزۀ آرایش واژگانی، مطابقه و حالت‌نمایی به‌مثابه ابزارهای متمایزکردن فاعل و مفعول پرداخته است. در واقع، مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی و پیگیری تحولاتی بوده که در تاریخِ این دو زبان در زمینۀ روش‌های تفکیک فاعل و مفعول رخ داده است. در زبان عربی، گونۀ ...  بیشتر