‌‌‌‌‌تقسیم‌بندی جدید انواع باهم‌آیی واژگانی با در نظر گرفتن ویژگی های فرا‌متنی در شکل‌گیری انواع باهم‌آیی

شهلا شریفی؛ مجتبی نامور فرگی

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  در مطالعات گوناگون زبانشناختی، اغلب تنها از یک نوع با هم‌آیی سخن به میان آمده است و در تقسیم‌بندی ‌انواع باهم‌آیی، تنها به ویژگی‌های صوری و دستوری واژگان همنشین پرداخته‌شده است. در این پژوهش برای نخستین بار، هشت معیار برای تعیین باهم‌آیی‌ها در زبان فارسی ارایه می‌گردد که از آن جمله می‌توان به واژة محوری ، سرایت ویژگی و جدایی ...  بیشتر