تحول سازوکار صورت منطقی از نظریه اصل‌ها و پارامتر‌ها تا برنامه کمینه‌گرا

سعید فکری؛ ضیاء موحد؛ نادر جهانگیری

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  صورت منطقی در دو نظریه متاخر چامسکی ـ نظریه اصل‌ها و پارامترها وبرنامه کمینه گرا -، سطحی از دستور است که به آن نحو پنهان گفته می‌شود. این سطح با الگوگیری از منطق محمولات عهده دار تعبیر ساخت‌هایی نحوی در سطح معنای منطقی است. صورت منطقی برخلاف منطق محمولات مبتنی بر اصل‌ها و قاعده‌های نحوی است و به همین دلیل به آن صورت منطقی گفته ...  بیشتر