نمونه واژه های «قرآن قدس» در گویش های خراسان جنوبی

محسن صادقی؛ محمّدتقی راشد محصّل

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  قرآن قدس، یکی از متون ارزشمندِ بر جای مانده به زبان فارسی است. این برگردان قرآن کریم، افزون بر فواید دینی از سودمندی های فراوان زبانی نیز برخوردار است. تعدادی از واژه های به کار رفته در آن، واژه های کهنی هستند که می توان برای آن ها کاربردهای نادری در متون دیگر هم دید. برخی دیگر بی تردید گویشی هستند و در متون دیگر به کار نرفته اند. این مقاله ...  بیشتر