طرحهای زبانشناختی برجسته‌سازی عناوین در نشریّات ورزشی ایران

علیرضا خرمایی؛ آرمان ذاکر

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  در نشریّات ورزشی، هر نویسنده‌ای (ورزشی‌نویس) برای جذب مخاطب، خود را در رقابت با سایر کسانی می‌بیند که در همان نشریة او قلم می‌زنند. اوّلین و بهترین راه جذب مخاطب، جذّاب ساختن هر گزارش یا خبر از طریق برجسته‌سازی عنوان است. یکی از راههای برجسته‌سازی عنوان، استفاده از قلمها و رنگهای مختلف است که عموماً خارج از اختیار ورزشی‌نویس است؛ ...  بیشتر